EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

O edukacji włączającej w ostatnim czasie mówimy coraz częściej i śmielej. To obszar, który jest nie tylko ważny, ale bardzo potrzebny. Niestety nadal nierozumiany i co najgorsze pomijany. Jaka jest tego przyczyna?Niestety nadal nie jesteśmy przygotowani i gotowi na efektywną edukację włączającą. Brakuje odpowiedniej infrastruktury, sprzętu i  doposażonych we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół,  a ponadto wykwalifikowanej kadry i świadomości społecznej na temat potrzeb uczniów ze SPE, w tym uchodźców m.in. z Ukrainy.

Jaki jest cel edukacji włączającej?

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów. 

Edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. 

Celem nowego modelu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – w tym z niepełnosprawnościami – jest wypracowanie i wprowadzenie w obrębie praktyki szkolnej zasad tworzenia warunków sprzyjających przygotowaniu tych uczniów do samodzielności w dorosłym życiu oraz rzeczywistemu włączaniu ich w życie społeczne. 

Zasady te oparte są na solidarności społecznej oraz na założeniach przyjętych w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach promujących politykę rozwijania społeczeństwa włączającego – w szczególności w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętajmy, że szkoła ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom:

 •  wszechstronne wsparcie w procesie kształcenia i wychowania, 
 • dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – zarówno tych, które wynikają z barier i utrudnień w rozwoju oraz nauce, jak i tych, które powstają w związku z ujawnionymi stopniowo predyspozycjami i kreatywnością, 
 • ale również takich, które mają charakter zdolności i talentów wybitnych lub wyjątkowych i niepowtarzalnych.

Jakie są założenia edukacji włączającej?

Podstawą edukacji włączającej należy uczynić założenie, że:

 • żadne dziecko nie może zostać odizolowane od swojego naturalnego środowiska,
 • uczeń powinien uczestniczyć w bogactwie relacji, 
 • emocji, 
 • komunikowania się, 
 • przyswajania wartości, 
 • naśladowania wzorcowych zachowań
 • w przestrzeni wspierającej rozwijanie podstawowych umiejętności, ale także pasji i zainteresowań.

Kto zatem jest, a na pewno powinien być wsparciem dla uczniów w edukacji włączającej?

 • nauczyciel współorganizujący,
 • ewentualny asystent, „nauczyciel cień”, opiekun osoby niepełnosprawnej, pomoc nauczyciela,
 • pedagog specjalny,
 • nauczyciel,
 • wychowawca,
 • rodzice,
 • uczeń/ koleżanka, kolega, rówieśnicy.

Niezwykle ważne jest umiejętne włączenie ucznia z niepełnosprawnością w życie szkoły oraz odpowiednie przygotowanie grupy rówieśniczej do współpracy z nim.

Czego potrzebują uczniowie ze SPE?

 • poczucia bezpieczeństwa,
 • wsparcia,
 • dostosowań wymagań edukacyjnych,
 • akceptacji,
 • pomocy w odnalezieniu się w nowym, być może skomplikowanym dla niego, środowisku obfitującym w zmienne sytuacje, takie jak: dzwonki oznaczające początek czy koniec lekcji lub zakończenie zajęć, zmiana sal lekcyjnych czy nauczycieli,
 • dostosowanych pomocy dydaktycznych,
 • zdiagnozowania ich mocnych stron i trudności,
 • spersonalizowanego sprzętu,
 • pomocy w komunikacji,
 • pomocy w rozwijaniu pasji i zainteresowań,
 • i to co najważniejsze NASZEGO LUDZKIEGO ZROZUMIENIA.

Jak możemy pomóc i zapewnić  zaspokoić podstawowe potrzeby uczniów ze SPE?

 • pomóc w poruszaniu się po szkole,
 • pomóc w realizacji potrzeb fizjologicznych,
 • pomóc w przemieszczaniu się między klasami,
 • wspierać podczas zajęć,
 • dostosować warunki organizacji nauczania,
 • stworzyć warunki do bycia sprawcą,
 • wspierać w komunikacji i tłumaczeniu trudnych, obcojęzycznych zwrotów,
 • wsłuchać się w potrzeby,
 • czasami zwyczajnie odpuścić pewne rzeczy,
 • zapewnić dodatkowe zajęcia w ramach PPP oraz zajęcia rewalidacyjne.

Nie zapominajmy, że bardzo ważną rolę w procesie edukacji włączającej odgrywają pełnosprawni uczniowie, którym musimy zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, ale także pomóc odnaleźć się w tych nowych i wcale nie łatwych warunkach. 

Naszym zdaniem- nauczycieli i rodziców jest przygotowanie tych uczniów na spotkanie i współdziałanie z rówieśnikami, którzy wymagają większej atencji, pomocy, zainteresowania, uwagi i uważności. 

Nie wszystkie dzieci są na to gotowe i potrafią od razu odnaleźć się w tej sytuacji, przecież są tylko dziećmi i mają do tego prawo. 

Niektóre z nich mają obawy przed nowym wyzwaniem, nie są pewne swoich kompetencji i tego, czy sobie poradzą, a inne bez problemu odnajdą się w nowej sytuacji. Bądźmy uważnymi obserwatorami tego procesu i w razie potrzeby reagujmy, nie oceniajmy, nie krytykujmy, bądźmy dla nich wsparciem. Włączanie to proces, wszyscy się tego uczymy!

Pamiętajmy jednak, że edukacja włączająca to poszukiwanie różnych form wspierania – adekwatnych do potrzeb – nie zaś wyręczanie.

Istotną rolę w procesie integracji uczniów i włączania w procesie edukacyjnym pełnią specjaliści i nauczyciele. Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia, ale także pedagodzy specjalni mają dużą przestrzeń do współpracy, współdziałania i kreowania przestrzeni inkluzyjnej w szkole i przedszkolu.

Jakie w związku z edukacją włączającą mogą być ich zadania?

 • Praca w zespole ds. dokumentacji IPET, WOPFU, przygotowanie tej dokumentacji.
 • Opracowanie dostosowań w zakresie wymagań edukacyjnych.
 • Pobudzanie aktywności niepełnosprawnego ucznia, włączanie w działania szkoły.
 • Pomoc w dostosowaniu zajęć w ramach PPP.
 • Zajęcia rewalidacyjne.
 • Pomoc w planowaniu dnia podopiecznego.
 • Włączanie osób niepełnosprawnych w działania szkoły.
 • Diagnozowanie warunków życia ucznia i podejmowanie działań zmierzających do usuwania barier i ograniczeń. 
 • Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia.
 • Wspieranie ucznia w nawiązywaniu relacji społecznych.
 • Pomoc w organizowaniu udziału ucznia w wydarzeniach kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem.
 • Rozpoznawanie i pomoc w rozwijaniu zainteresowań ucznia.
 • Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia.
 • Pomoc we współpracy z instytucjami.
 • Wsparcie rodziców:  współpraca w zespole. Porady, warsztaty, konsultacje.

Istotnym elementem edukacji włączającej jest dostosowanie do wymagań edukacyjnych.

O  dostosowanych wymaganiach przeczytasz TUTAJ

O ocenianiu uczniów ze SPE przeczytasz TUTAJ 

Polecamy szkolenia w ramach realizacji polityki oświatowej państwa

Więcej o edukacji włączającej możesz dowiedzieć się podczas prowadzonych przez nas szkoleń Rad Pedagogicznych. Zapraszamy w tym zakresie do współpracy.

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń,  to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ

Zima już zagościła na dobre! Polecamy nasze karty pracy w temacie zimy i ferii. Oferta TUTAJ

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ