Ośrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie  tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie.  Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Ofertę szkoleń przedstawiamy poniżej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. 

Zyta Czechowska tel 668-348-494 lub e-mail: zczechowska1@gmail.com

OFERTA SZKOLEŃ- TEMATYKA

 

1. mgr ZYTA CZECHOWSKA,  mgr JOLANTA MAJKOWSKA

 – Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.

– Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

– Aktywizujące metody nauczania.

– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

– Awans zawodowy nauczyciela.

– Doświadczenia edukacji zdalnej. 

– Dokumentacja w pracy nauczyciela.

– Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.

– Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.

– Metodyka nauczania dzieci z autyzmem.

– Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.

– Indywidualizacja  na lekcjach matematyki.

– Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

– Nauka programowania w szkole podstawowej.

– Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.

– Metoda projektu.

– Realizacja projektów eTwinning.

– Narzędzia TIK w pracy logopedy.

– Metody aktywizujące w przedszkolu.

-Trening Umiejętności Społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.

– Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.

– Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.

Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.

-Platforma Office 365 oraz Google S.

2. dr ADRIANA KLOSKOWSKA

 • Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu.
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń. Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): dzieci z zaburzeniami modulacji, dyspraksją, zaburzeniami posturalnymi, zaburzeniami motoryki małej, różnicowania dotykowego
 • Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej (opracowanej i realizowanej przez dr Adrianę Kloskowską). Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): metoda motoryczno-słuchowo-narracyjna w kontekście integracji sensorycznej oraz w świetle badań z zakresu neurobiologii, stymulacja motoryczna, słuchowa, narracyjna – po co i jak?; co i jak robić krok po kroku, wykorzystując metodę motoryczno-słuchowa-narracyjną. Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego
 • Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci. Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne
 • Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci. Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci. Szkolenie zgodne z kierunkiem polityki oświatowej państwa na r. szk. 2021/2022 Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
 • Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym
 • Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.

Dla kadry kierowniczej:

-Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie; budowanie relacji w oparciu o style zachowań; odważne przywództwo; liderowanie w kryzysie; zarządzanie zmianą w zespole; twórczy i odważny lider – jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku.

-Siłą stresu, wypalenie zawodowe,  motywacja, zarządzanie sobą.

-Wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży: Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą. Szczęśliwi ludzie zmieniają świat.

3.  mgr JOANNA SZCZECH
 
-Pedagogika Marii Montessori w  przedszkolu i szkole.
-Matematyka Montessori- jak przygotować do niej dziecko?
-Edukacja językowa w metodzie Montessori.
-Edukacja kosmiczna w metodzie Montessori.
-Doświadczenia sensoryczne w metodzie Montessori.
-Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
-Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.
-Indywidualizacja pracy na lekcjach matematyki.
 
4. mgr MARTA FLORKIEWICZ BORKOWSKA
 
– Kształtowanie kompetencji twórczych i rozwijanie kreatywności.
– Kształtowanie kompetencji miękkich – praca w grupach, informacja zwrotna, komunikat ja, proces grupowy.
– Narzędzia tutorskie w pracy nauczyciela.
– Nauczyciel wychowawca: budowanie zespołu, komunikacja, integracja, budowanie relacji na  linii nauczyciel – uczeń – rodzic.
– Metody innowacyjne w edukacji:  metoda projektu, LdL czyli uczenie przez nauczanie, odwrócona lekcja, gamifikacja, elementy design thinking w edukacji.
– Realizacja projektów z wykorzystaniem elementów design thinking.
– Aktywne i kreatywne metody nauczania.
– Arteterapia w edukacji.
– Rozwój osobisty nauczyciela z wykorzystaniem elementów arteterapii.
– Escape Room  w edukacji – obudowa metodyczna i narzędziownia.
– Rozwijanie kompetencji na językach obcych:   TIK, projekty, kreatywność, gry.
– Edukacja medialna – praca z filmem, tworzenie animacji poklatkowych, wykorzystanie mediów na różnych przedmiotach, wykorzystanie mediów w pracy wychowawczej.
– Motywacja – co i jak zrobić aby chciało się chcieć.
 
5. mgr  PAULINA RUTKOWSKA
 
– Wykorzystywanie metody AAC w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
– Tworzenie  pomocy dydaktycznych z zakresu AAC.
– Metoda behawioralna w pracy z uczniem z ASD.
– Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD.
– Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z uczniem z ASD.
 
6. mgr ALEKSANDRA SCHÖEN KAMIŃSKA
 
– Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
– Zabawy ogólnorozwojowe w edukacji wczesnoszkolnej.
– Podstawy kodowania i programowania online i offline.
– Tablet jako narzędzie w procesie edukacji, rozszerzona rzeczywistość. 
– Aktywne metody nauczania edukacji matematycznej, polonistycznej i muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
– Praca metodą projektu.
 
7. mgr TOMASZ ORDZA
 
– STEAM w nauczaniu przedmiotów science.
– Doświadczenia i warsztaty terenowe podczas lekcji science.
– Narzędzia TIK na lekcjach science.
– Metoda projektu na lekcjach biologii.
– Zmiany klimatu a przedmioty szkolne.
 
8.  mgr JOANNA HOFMAN
 
– Jak budować  kompetencje kluczowe, integrując wiedzę i umiejętności?
– ABC współpracy z rodzicami uczniów.
– Jak rozwinąć skrzydła u swoich uczniów? Praktyczne wskazówki rozwoju dziecka.
– Praca metodą projektów. Jak? Gdzie? Kiedy? Krok po kroku przez STEAM.
– Pomysły na rozbudzenie ciekawości uczniów.
– Zaprojektuj swoje lekcje i miej uczniów, jakich pragniesz. 
– Holistyczne podejście do edukacji. Czyli szkoła życia.
 
9. MATEUSZ ŁYSEK 
 
– Myślenie wizualne w edukacji.
– Sketchnoting na lekcjach historii i nie tylko.
– Sketchnoting analogowy i cyfrowy – podstawy programu Procreate.
– Podstawy programowania.
 
10. mgr SYLWESTER ZASOŃSKI
 
– Szkolenie z TIK, cyfrowy narzędziownik nauczyciela anglisty.
– Aktywne metody nauczania na  angielskim.
– Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej-TIK na  języku angielskim. 
– Szkolenie z podstaw programowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 oraz robotyki.
 
11. mgr inż. KAROLINA SZULC
 
– Programowanie w C++.
– Programowanie w Python.
– Kodowanie online i offline.
– Rozwijanie kreatywności wśród uczniów – praca metoda projektu.
 
12. mgr KAROLINA ANTKOWIAK
 
– Szkolenia z obsługi drukarki 3D.
– Modelowanie i projektowanie przestrzenne, przygotowanie modeli pod wydruki, materiały do druku.
– Podstawy programowania.
 
13.  dr BARBARA OSTROWSKA
 
– Jak oceniać, aby uczniowie uczyli się?
– Kształcenie kompetencji uczniów (szczególnie myślenie: krytyczne, kreatywne, refleksja).
– Nowoczesna dydaktyka.
– Wszystko co dotyczy psychologii – pracy z uczniem i współpracy pomiędzy nauczycielami
– Dobrostan nauczyciela i ucznia.
 
14. mgr KATARZYNA WŁODKOWSKA
 
– Wyobraźnia wprawiona w ruch – digitalne i analogowe metody pracy z tekstem na lekcjach
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
– Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Kreacje wirtualne i analogowe w kontekście
nowej matury z języka polskiego.
– Jak rozbudzić w uczniach kreatywność? Metody na kształcenie umiejętności formułowania
wypowiedzi ustnych i pisemnych na lekcjach języka polskiego.
– Film na lekcji wychowawczej i języku polskim. Praca z tekstem audiowizualnym jako sposób
na realizację treści programowych.
– Esej na nowej maturze. Jak przygotować uczniów do interpretacji i tworzenia eseju?
– Twórcze lekcje języka polskiego – sposoby na efektywną pracę na lekcji.
 
15. mgr BEATA SKTZYPIEC
– Matematyczny TIKowy niezbędnik nauczanki.
– Matematyka bez kserówki.
– Matematyka na dywanie- gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
– Lekcja matematyki online.
– Czytamy w klasie – jak rozwijać zamiłowania czytelnicze? Dobre praktyki – Czytanki dla Hanki oraz
Przystanek Czytankowo, propozycje pracy z lekturą.
16. mgr Piotr Kaja
 
– Przygody z instrumentami (szkolenie online).