Granty

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl, uczestniczy w projekcie realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Placówka : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl otrzymała grant na realizację przedsięwzięcia pt. „Kreujemy szkołę naszych potrzeb”.

♦ Nazwa projektu

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

♦ Cel Przedsięwzięcia
Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP). Projekt ukierunkowany jest na ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla organów prowadzących publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne na poniższe działania:

  • szkolenia i doradztwo dla nauczycieli
  • szkolenia i doradztwo dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) i bibliotek pedagogicznych (BP)
  • doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

♦ Okres realizacji naszego Przedsięwzięcia
01 marca 2023 – 31 czerwca 2023

♦ Obszar realizacji Przedsięwzięcia
cała Polska

♦ Grupa docelowa dla naszego Przedsięwzięcia
174 nauczycieli szkół i przedszkoli na różnych etapach edukacyjnych i w zakresie różnych obszarów kształcenia, z całej Polski.

Przedszkole i szkoła – rozumiane jako przedszkole i szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa zgodnie z art. 2 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910, z późn. zm.).

od 1 sierpnia 2020 r. do 30 września 2023 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-00-0008/20

Wartość projektu: 32 824 983, 46 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 27 664 896, 06 zł

♦ Szkolenia
W ramach grantu oferowane będą szkolenia dla nauczycieli prowadzone zgodnie z ramowym programem szkoleń dla kadr systemu oświaty w zakresie wspierania szkół i przedszkoli w prowadzeniu edukacji zdalnej oraz w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji z uwzględnieniem potrzeb Uczestników Projektu.

Podczas szkoleń zakłada się realizację następujących modułów:

• Zintegrowana Platforma Edukacyjna – 5 godzin dydaktycznychsamodzielna praca na platformie

• Metodyka edukacji zdalnej 5 godzin dydaktycznych- samodzielna praca na platformie.


• Multimedialne zasoby edukacyjne – 5 godzin dydaktycznych- – szkolenie online
• Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej – 5 godziny dydaktyczne- – szkolenie online
• Zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej – 5 godzin dydaktycznych- – szkolenie online

Szkolenia odbywać się będą zdalnie w czasie rzeczywistym poprzez Zintegrowaną Platformę Edukacyjną i z wykorzystaniem komunikatora ClickMeeting.

♦ Doradztwo
W trakcie szkoleń oraz po ich zakończeniu Uczestniczka/Uczestnik będą mieli możliwość skorzystania w formie zdalnej ze wsparcia doradczo-konsultacyjnego w wymiarze średnio 3 godzin zegarowych.

Dla Uczestniczek/Uczestników udział w Przedsięwzięciu jest bezpłatny!

♦ Rekrutacja

Informacja o projekcie, celach, zasadach udziału: na stronach : NODN, Facebooku, informacje – pisemne z zaproszeniem do udziału w projekcie (pisma z mat. promocyjnymi (ulotki) kierowane bezpośrednio do potencjalnych uczestników.( szkoły współpracujące z PDN), zaangażowanie w kontakty z mediami m.in. poprzez prowadzenie kampanii informacyjnej w Internecie, w tym mediach społecznościowych. Planuje się nabór zamknięty w okresie (III 2023), w wypadku niezebrania odpowiedniej Ilości wniosków nabór zostanie powtórzony ( IV2023) oraz intensyfikuje się działania rekrutacyjne przez m.in. o bezpośredni kontakt ze tar./wójtami/burm/dyr.plac.

Na etapie przygotowywania wniosku Wnioskodawca wstępnie otrzymał deklarację przystąpienia do projektu.N-li, którzy wzięli udział w badaniu oraz pracujących w szkołach współpracujących.z NODN.

Kryteria formalne.( 0-1) 1.Formularz poszczególnych. osób biorących udział w szkoleniach potwierdzający przynależność do grupy docelowej.

2.Oświadczenie dotyczące braku wykluczenia- nieuczestniczenie w szkoleniach w ramach Grantu w fazie 1 lub 2.

3 Oświadczenie dot. zobowiązania wzięcia udziału w szkoleniach ( 5 modułów ) Kryterium premiujące :N-l/ka zatrudniony/a w plac. na
terenie gminy wiejskiej/m-w 10 pk .

Weryfikacja dok. przez Komisję rekrutacyjną poprzez stwierdzenie ich kompletności i poprawności kryterium for.( dopuszcza się uzupełnianie dok. w przypadku
stwierdzenia błędów/oczywistych omyłek ). Uzupełnienie 5 dni rob, po tym terminie dok. zgł. zostaną odrzucone. Utworzenie list uczestników. decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków ( za datę złożenia uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku / datę wpływu poprawionego wniosku )
oraz pkt. premiowanych. W przypadku l-by zgłoszeń większej niż limit miejsc zostaną utworzone listy zgodnie z datą wpływu zgłoszenia do biura. Os. z listy rezerwowej będą mogły uczestniczyć w szkol w przypadku : rezygnacji uczestnika przed pierwszym szkoleniem.

♦ Realizator
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl
Bogdanowo 32
64-600 Oborniki

♦ Kontakt
668-348-494 oraz kontakt@nodnzytaczechowska.pl