Oferta szkoleń Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zyta Czechowska specjalni.pl

Ośrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Ofertę szkoleń przedstawiamy poniżej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zyta Czechowska tel 668-348-494 lub e-mail: kontakt@nodnzytaczechowska.pl

 

OFERTA SZKOLEŃ

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny 2022/2023. Na ich podstawie przygotowujemy i aktualizujemy dla państwa ofertę naszych szkoleń Rad Pedagogicznych i ofertę indywidualnych szkoleń dla nauczycieli.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kontakt w sprawie szkoleń: Zyta Czechowska tel. 668-348-494

 

 1. Microbit od podstaw.
 2. Mikrokontrolery nie tylko na informatyce.
 3. Laboratorium Przyszłości – wybór mikrokontrolerów i robotów.
 4. Długopisy 3D w edukacji i terapii uczniów.
 5. Jak zorganizować naukę ” Od kuchni”?
 6. Jak zaprezentować szybko i łatwo wykorzystanie „Laboratoriów przyszłości” – Wakelet.
 7. Jak opisywać działania realizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości, organizacja i promocja projektu z wykorzystaniem narzędzi TIK.
 8. Projekty SZYTE na miarę – łączymy szycie z metodologią STEAM i design thinking.
 9. Innowacje pedagogiczne z drukiem 3D.
 10. Druk 3D nie taki straszny jak go malują.
 11. Laboratorium Przyszłości okiem dyrektora.
 12. Jak zorganizować nowoczesne praktyczne i [przydatne uczniom przestrzenie szkolne?
 13. Jak wykorzystać sprzęt audiowizualny w procesie rozwijania kreatywności u uczniów?
 14. JAK UCZYĆ U PROGU CZWARTEJ PRZEMYSŁOWEJ REWOLUCJI ?
 15. ZOOM JAKO NARZĘDZIE EDUKACJI ZDALNEJ.
 16. PRINT ME TO THE MOON – PODSTAWY DRUKU 3D.
 17. DRUK 3D –W ZASTOSOWANIU NA PRZEDMIOTACH ŚCISŁYCH.
 18. DRUK 3D –W ZASTOSOWANIU NA PRZEDMIOTACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH.
 19. DRUK 3D –W ZASTOSOWANIU NA PRZEDMIOTACH ZAWODOWYCH.
 20. WITAMY W RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ (AR).
 21. WITAMY W RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ (VR).
 22. DIGITAL STORYTELLING.
 23. PROJEKTOWANIE MODELI 3D – POZIOM ZAAWANSOWANY.
 24. PRECYZYJNE PROJEKTOWANIE MODELI 3D.
 25. PROJEKTOWANIE MODELI 3D ORAZ WIZUALIZACJA WNĘTRZ W PROGRAMIE BLENDER.
 26. PODSTAWY SKANOWANIA 3D, WSTĘP DO FOTOGRAMETRII.
 27. OD SKANU 3D DO DRUKU 3D.
 28. SOCJOTECHNIKI, FORMY MANIPULACJI, CIEMNA STRONA INTERNETU.
 29. DEEPFAKE, CORAZ BARDZIEJ PRAWDZIWA NIEPRAWDA.
 30. JAK FAKE NEWS STAJE SIĘ NEWSEM?
 31. BREAKING NEWS: W INTERNECIE NADAL NIE JESTEŚMY ANONIMOWI.
 32. JAK FAKE NEWS STAJE SIĘ NEWSEM, A HATE SPEECH NOWOMOWĄ?

OFERTĘ SZKOLEŃ PDF POBIERZ TUTAJ

 

 

Przykładowe tematy szkoleń Rad Pedagogicznych:

– Współpraca z rodzicami jako sposób na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
– Wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie integracji dzieci z Ukrainy.
– Nowa formuła egzaminu maturalnego na poszczególnych przedmiotach.
– Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
– Metodyka wdrażania narzędzi TIK na lekcjach/ na wszystkich przedmiotach.
– TIK w pracy z uczniami ze SPE.
– Bezpieczeństwo w sieci w oparciu o wartości.
– Metodyka pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i na kolejnych etapach edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.
– Jak rozwijać kreatywność uczniów z wykorzystaniem długopisów 3D?
– Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w tym wykorzystywanie drukarki 3D, długopisów 3D, sprzętu audiowizualnego, sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego i innych.
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Przykładowe szkolenia kadry Ośrodka. Tematykę dostosujemy do Państwa potrzeb

1. mgr ZYTA CZECHOWSKA i mgr JOLANTA MAJKOWSKA

-Laboratoria przyszłości- długopis 3D.
-Laboratoria przyszłości- gospodarstwo domowe.
-Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
– Nowy awans zawodowy nauczyciela.
– Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu.
-Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.
-Dostosowania wymagań edukacyjnych. Jak konstruować?
– IPET i WOPFU jak skonstruować te dokumenty poprawnie?
– TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych.
– TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
– Dostosowania, a obniżenie wymagań edukacyjnych.
– Planowanie pracy nauczyciela i gromadzenie materiałów edukacyjnych.
– Rozwijanie kreatywności u uczniów z wykorzystaniem TIK.
– Jak rozwijać inicjatywność i kreatywność uczniów w projekcie?
– Edukacja włączająca uczniów ze SPE.
– Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.
– Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
– Rozwijanie orientacji przestrzennej z TIK.
– Jak rozwijać motorykę małą?
– Rozwijanie logicznego myślenia u uczniów.
– Aktywizujące metody nauczania.
– Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
– Awans zawodowy nauczyciela.
– Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
– Sprawozdanie z realizacji stażu i przygotowanie się do rozmowy i egzaminu.
– Doświadczenia edukacji zdalnej.
– Dokumentacja w pracy nauczyciela.
– Projektowanie pracy nauczyciela.
– Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych.
– Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.
– Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.
– Metodyka nauczania dzieci z autyzmem.
– Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
– Indywidualizacja na lekcjach matematyki.
– Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
– Nauka programowania w szkole podstawowej.
– Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.
– Metoda projektu.
– Realizacja projektów eTwinning.
– Narzędzia TIK w pracy logopedy.
– Metody aktywizujące w przedszkolu.
– Trening Umiejętności Społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
– Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
– Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.
– Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.
– Platforma Office 365 oraz Google S.
– Ewaluacja w pracy nauczyciela.

2. dr ADRIANA KLOSKOWSKA

– Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
– Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym.
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
– Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
– Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju.
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
– Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Jak planować i organizować wsparcie dzieci z autyzmem, w tym zespołem Aspergera?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń. Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): dzieci z zaburzeniami modulacji, dyspraksją, zaburzeniami posturalnymi, zaburzeniami motoryki małej, różnicowania dotykowego?
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej (opracowanej i realizowanej przez dr Adrianę Kloskowską).
Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): metoda motoryczno-słuchowo-narracyjna w kontekście integracji sensorycznej oraz w świetle badań z zakresu neurobiologii, stymulacja motoryczna, słuchowa, narracyjna – po co i jak?; co i jak robić krok po kroku, wykorzystując metodę motoryczno-słuchowa-narracyjną.
– Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
– Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci?
– Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
– Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci.
– Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych.
– Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
– Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci.
– Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
– Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
– Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
– Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.
– Mutyzm wybiórczy. Jak pomóc dzieciom, które cierpią w milczeniu?
– Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży.
– Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
– Aktywny przedszkolak czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka.

Dla kadry kierowniczej:

-Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie; budowanie relacji w oparciu o style zachowań; odważne przywództwo; liderowanie w kryzysie; zarządzanie zmianą w zespole; twórczy i odważny lider – jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku.
-Siłą stresu, wypalenie zawodowe, motywacja, zarządzanie sobą.
-Wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży: Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą. Szczęśliwi ludzie zmieniają świat.

3. mgr JOANNA SZCZECH

-Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole.
-Matematyka Montessori- jak przygotować do niej dziecko?
-Edukacja językowa w metodzie Montessori.
-Edukacja kosmiczna w metodzie Montessori.
-Doświadczenia sensoryczne w metodzie Montessori.
-Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
-Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.
-Indywidualizacja pracy na lekcjach matematyki.

4. mgr MARTA FLORKIEWICZ BORKOWSKA

– Dobry start w DOBROstan, czyli jak zadbać o siebie na własnych zasadach wzmacniając mocne strony, pewność siebie i poczucie własnej wartości.
Stres i lęk w pracy nauczyciela – tym dwóm panom stanowczo mówimy nie. O przyczynach, objawach i sposobach radzenia sobie.
Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych z elementami arteterapii. Jak realizować i zaplanować zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic w ramach programów profilaktycznych.
– Działania wychowawcze i profilaktyczne w realiach szkolnych, czyli jak zaangażować społeczność szkolną?
EMOCJE na wodzy czy raczej pod czułą kontrolą? – jak wspierać uczniów i uczennice w radzeniu sobie z emocjami.
– Nauczyciel w roli wychowawcy – jak wzmacniać uczniów w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pomysły, inspiracje oraz wsparcie dla wychowawców z elementami arteterapii, filmu, książek i gier.
– Kompetencje 4K w szkole, czyli jak rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i współpracę – najważniejsze umiejętności XXI wieku.
– Aby chciało się chcieć – jak zmotywować i aktywizować uczniów.-
– Trening kreatywności, czyli jak kształcić u uczniów samodzielność, kreatywność, krytyczne myślenie i innowacyjność?
– Podróż w głąb świata wartości, relacji i bezpieczeństwa w Internecie. O tym, co jest ważne, na co zwrócić uwagę i jak pracować z uczniami i uczennicami na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki.
– Projekt edukacyjny i elementy design thinking w szkole, czyli jak rozkręcić projekt.
Lekcja na opak, czy do góry nogami? O metodzie odwróconej lekcji w ujęciu praktycznym i metodycznym.
Lekcja jak przygoda, czyli zaprojektuj własny Escape Room z wykorzystaniem Canvy i formularza w chmurze.

-Co zrobić, aby chciało się chcieć, czyli jak motywować uczniów do nauki i rozwoju i angażować ich podczas lekcji? 
Design Thinking w edukacji, czyli myślenie projektowe w pracy nauczyciela. Warsztat praktyczny.
Integracja klasy, czyli budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole.
Nowoczesna godzina wychowawcza – praktyczne ćwiczenia, pomysły na lekcje, książkowe i filmowe inspiracje.

Tu się dzieje, czyli o roli Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu w rozwijaniu kompetencji, talentów, pasji i rozbudzaniu aktywizmu od najmłodszych lat.

5. mgr PAULINA RUTKOWSKA

– Terapia ręki i rozwijania motoryki małej.
– Wykorzystywanie metody AAC w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
– Tworzenie pomocy dydaktycznych z zakresu AAC.
– Metoda behawioralna w pracy z uczniem z ASD.
– Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD.
– Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z uczniem z ASD.
– Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkoli i szkole.
– Planowanie pracy nauczyciela i pedagoga specjalnego z uczniem ze spektrum autyzmu.
– Zajęcia rozwijające kreatywność w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
– Ocenianie kształtujące w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.

6. mgr ALEKSANDRA SCHÖEN KAMIŃSKA

– Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.
– Zabawy ogólnorozwojowe w edukacji wczesnoszkolnej.
– Podstawy kodowania i programowania online i offline.
– Tablet jako narzędzie w procesie edukacji, rozszerzona rzeczywistość.
– Aktywne metody nauczania edukacji matematycznej, polonistycznej i muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
– Praca metodą projektu.
– Klocki korbo w edukacji przedszkolnej i szkolnej.
– Kodowanie w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej.

7. mgr TOMASZ ORDZA

– STEAM w nauczaniu przedmiotów science.
– Doświadczenia i warsztaty terenowe podczas lekcji science.
– Narzędzia TIK na lekcjach science.
– Metoda projektu na lekcjach biologii.
– Zmiany klimatu a przedmioty szkolne.

8. mgr JOANNA HOFMAN

– Jak budować kompetencje kluczowe, integrując wiedzę i umiejętności?
– ABC współpracy z rodzicami uczniów.
– Jak rozwinąć skrzydła u swoich uczniów? Praktyczne wskazówki rozwoju dziecka.
– Praca metodą projektów. Jak? Gdzie? Kiedy? Krok po kroku przez STEAM.
– Pomysły na rozbudzenie ciekawości uczniów.
– Zaprojektuj swoje lekcje i miej uczniów, jakich pragniesz.
– Holistyczne podejście do edukacji. Czyli szkoła życia.

9. MATEUSZ ŁYSEK

– Myślenie wizualne w edukacji.
– Jak tworzyć notatki graficzne?
– Jak uczyć się skutecznie rysując notatki graficzne?
– Sketchnoting na lekcjach historii i nie tylko.
– Sketchnoting analogowy i cyfrowy – podstawy programu Procreate.
– Podstawy programowania.

10. mgr SYLWESTER ZASOŃSKI

– Szkolenie z TIK, cyfrowy narzędziownik nauczyciela anglisty.
– Aktywne metody nauczania na angielskim.
– Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej-TIK na języku angielskim.
– Szkolenie z podstaw programowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 oraz robotyki.

11. mgr inż. KAROLINA SZULC

– Programowanie w C++.
– Programowanie w Python.
– Kodowanie online i offline.
– Rozwijanie kreatywności wśród uczniów – praca metoda projektu.

12. mgr KAROLINA ANTKOWIAK

– Laboratoria Przyszłości- Drukarki 3D
– Szkolenia z obsługi drukarki 3D.
– Modelowanie i projektowanie przestrzenne, przygotowanie modeli pod wydruki, materiały do druku.
– Podstawy programowania.

13. dr BARBARA OSTROWSKA

– Jak oceniać, aby uczniowie uczyli się?
– Kształcenie kompetencji uczniów (szczególnie myślenie: krytyczne, kreatywne, refleksja).
– Nowoczesna dydaktyka.
– Wszystko co dotyczy psychologii – pracy z uczniem i współpracy pomiędzy nauczycielami
– Dobrostan nauczyciela i ucznia.

14. mgr KATARZYNA WŁODKOWSKA

– Nowa matura a z języka polskiego.
– Wyobraźnia wprawiona w ruch – digitalne i analogowe metody pracy z tekstem na lekcjach
języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
– Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Kreacje wirtualne i analogowe w kontekście
nowej matury z języka polskiego.sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
– Jak rozbudzić w uczniach kreatywność? Metody na kształcenie umiejętności formułowania
wypowiedzi ustnych i pisemnych na lekcjach języka polskiego.
– Film na lekcji wychowawczej i języku polskim. Praca z tekstem audiowizualnym jako sposób
na realizację treści programowych.
-Esej na nowej maturze. Jak przygotować uczniów do interpretacji i tworzenia eseju?
– Twórcze lekcje języka polskiego – sposoby na efektywną pracę na lekcji.

15. mgr BEATA SKRZYPIEC- edukacja wczesnoszkolna

– Matematyczny TIKowy niezbędnik nauczanki.
– Matematyka bez kserówki.
– Matematyka na dywanie- gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
– Lekcja matematyki online.
– Czytamy w klasie – jak rozwijać zamiłowania czytelnicze? Dobre praktyki – Czytanki dla Hanki oraz
– Przystanek Czytankowo, propozycje pracy z lekturą.

16. mgr PIOTR KAJA

– Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka elementem podnoszenia jakości kształcenia
oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach
(Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23). 8H
– Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzycznoruchowych opartych o ideę Carla Orffa elementem ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23) 8H
– Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. storyline,
storytelling, rysunek narracyjny) – jako element rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w
zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesach edukacyjnych (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23- online.
– Przygody z instrumentami elementem podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości
wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach – webinarium (Priorytety MEN
na rok szkolny 2022/23).

17. mgr AGATA KAROLCZYK- KOZYRA

– Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
– Wykorzystywanie narzędzi TIK i aktywnych metod nauczania w szkole ponadpodstawowej.
– Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
– Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
– Sposoby organizowania zebrań z rodzicami.
– Mediacje szkolne.
– Metody coachingowe w pracy wychowawcy oraz nauczyciela polonisty.
– Sposoby utrwalania wiedzy.
– Ocenianie kształtujące.
– Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.

18. mgr MARZENA KĘDRA

– Włączanie ucznia w proces tworzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu aktywizujących metod kształcenia.
-Trochę pod prąd,ale z nurtem współczesnej edukacji.
-Jak efektywnie uczyć w szkole?” czyli ABC kształcenia interdyscyplinarnego (blokowego).
– Doświadczanie świata” jako alternatywa dla edukacji transmisyjnej.
– Wyzwalanie samoaktywności edukacyjnej inspirowane pedagogią C. Freineta – doświadczenia praktyczne.
– „Odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy” – inspirujące zajęcia z wykorzystaniem freinetowskich technik kształcenia.
-„Myślimy, tworzymy, doświadczamy” – od swobodnego tekstu do kompleksu zainteresowań.
– „Co jest na końcu świata? – rozbudzanie ciekawości poznawczej dzięki zastosowaniu fiszek problemowych i korespondencji międzyklasowej.
– Metody pracy inspirujące uczniów do twórczego poznawania świata.
– Warsztatownia freinetowska, czyli ABC pedagogiki C. Freineta na przykładzie rozwiązań szkoły Cogito.
– Autonomia w działaniu – o czym współdecyduje mój uczeń?
– Czy nie lepiej jest „doceniać a nie oceniać” – jak to zrobić?
– „Trzaski elektryczne i kolizje chemiczne”, czyli o tym jak uczyć efektywnie.
– Przestrzeń wolności i odpowiedzialności – o nowej kulturze uczenia się w kontekście budowania relacji.
– Jak sprostać nowej rzeczywistości i nowym potrzebom uczniów? Jak wyzwolić w dziecku poczucie sprawstwa i samorealizacji? Jakie modele lekcji zastosować?
– „Nie da się” jest tylko w naszych głowach – jak uczyć z pasją?

19. mgr AGNIESZKA HALICKA

– Jak wykorzystać aplikację genially w edukacji. Edutriki.
– Triki w aplikacji genially.
– Narzędzia cyfrowe w pracy bibliotekarza.
– Flipgrid w kształtowaniu kompetencji uczniów i nauczycieli.
– Wakelet jakiego nie znasz.

20. mgr EWA KEMPSKA

– .Praca z autorskim programem nauczania.
– Kto pyta ten błądzi, czyli jak angażować uczniów na zajęciach.
– Jak (nie)zabić w uczniach ciekawości świata.
– O współpracy z rodzicami słów kilka.
– Teatr od kuchni.
– 3-2-1-0-Start! Przybornik wczesnoszkolny.
– Zachęcam, czy jednak zniechęcam do czytania?
– Nie!angażować ucznia.
– Podstawy pracy z autorskim programem nauczania.
– Rodzic sojusznikiem w szkole.
– Jak? Kiedy? Dlaczego?

21. JULIA CZECHOWSKA

– Jak rozwijać kompetencje językowe dzieci w przedszkolu (angielski, hiszpański).
– Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze SPE.
– Gry i zabawy w nauce języka obcego u najmłodszych uczniów.
– Muzyka i zabawy muzyczne w procesie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
– Techniki i metody zapamiętywania nowych słówek.
– Tikowy narzędziownik nauczyciela języka angielskiego i hiszpańskiego.
– Excel w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Excel od podstaw.

22. EWA DROBEK

–  Edukacja to relacja.
– Jak zaplanować, wprowadzić, pozyskać fundusze, rozwinąć i potem wypromować w szkole nowy profil klasy.
– Integracja nowej grupy wychowawczej i bycie wychowawcą na medal.
– Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z języka angielskiego.