OFERTA SZKOLEŃ

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Oferta szkoleń Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zyta Czechowska specjalni.pl

Ośrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Ofertę szkoleń przedstawiamy poniżej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Zyta Czechowska tel. 668-348-494 lub e-mail: kontakt@nodnzytaczechowska.pl

OFERTA SZKOLEŃ- PRZYKŁADOWE OBSZARY TEMATYCZNE

DOSTOSUJEMY JE DO POTRZEB WASZEGO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny 2023/2024. Na ich podstawie przygotowujemy i aktualizujemy dla państwa ofertę naszych szkoleń Rad Pedagogicznych i ofertę indywidualnych szkoleń dla nauczycieli.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

 • Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego.
 • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny poprzez pomoc w kształtowaniu u wychowanków i uczniów stałych sprawności w czynieniu dobra, rzetelną diagnozę potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży, realizację adekwatnego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy w partnerstwie z przedstawicielami branż.
 • Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.
 • Wspieranie nauczycieli w podejmowaniu inicjatyw/działań w zakresie zachęcania i wspierania uczniów do rozwijania ich aktywności fizycznej.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 • Wspieranie rozwoju nauki języka polskiego i oświaty polskiej za granicą oraz tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego za granicą przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz beneficjentów przedsięwzięć i programów ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przykładowe tematy szkoleń Rad Pedagogicznych

 • NOWOŚĆ!!! Szkoła bez zadań domowych. Jak to zrobić?
 • NOWOŚĆ! Zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji i terapii.
 • NOWOŚĆ! Standardy Ochrony Małoletnich.
 • ABC oceniania!
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w klasach młodszych i starszych.
 • Jak zaplanować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak rozpoznać trudności/zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży?
 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Zintegrowany mózg czyli jak rozpoznać trudności/zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej oraz jak stymulować rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Aktywności wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym mowy dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Jak pomóc dziecku, które cierpi z milczeniu czyli jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby cyfrowego świata, w tym sztucznej inteligencji w edukacji.
 • Współpraca z rodzicami jako sposób na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 • Wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie integracji dzieci z Ukrainy.
 • Edukacja międzykulturowa, w tym również w kontekście dzieci z Ukrainy.
 • Kultura polska a kultura ukraińska/białoruska/czeczeńska/romska.
 • Integracja w klasie międzykulturowej.
 • Trendy rozwoju społeczeństwa-jak uczyć do przyszłości.
 • Język inkluzywny (włączający) w szkole i poza nią.
 • Zajęcia uważności w klasie, w tym z dziećmi z Ukrainy.
 • Język polski jako obcy — warsztaty, dobre praktyki.
 • Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Umiejętności podstawowe i przekrojowe.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Book creator w edukacji. Jak poprawnie metodycznie wykorzystywać możliwości aplikacji Book Creator.
 • Canva i Wakelet – chodzi o metodyczne wykorzystanie narzędzi na konkretnych, praktycznych przykładach.
 • Czym są otwarte zasoby edukacyjne. Jak poprawne metodycznie wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci.
 • Czym są schematy widzialnego myślenia i jak je wykorzystywać w praktyce szkolnej. 
 • Praktyczne pomysły na projekty filmowe w szkole i na lekcji. 
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 • Metodyka wdrażania narzędzi TIK na lekcjach/ na wszystkich przedmiotach.
 • TIK w pracy z uczniami ze SPE.
 • Bezpieczeństwo w sieci w oparciu o wartości.
 • Metodyka pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i na kolejnych etapach edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Jak rozwijać kreatywność uczniów z wykorzystaniem długopisów 3D?
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w tym wykorzystywanie drukarki 3D, długopisów 3D, sprzętu audiowizualnego, sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego i innych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • Jak wykorzystać sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości?
 • Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji?
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Nauka prowadzenia i funkcjonowania w mediach społecznościowych dla nauczycieli
 • Kreowanie wizerunku nauczyciela.
 • Zarządzanie zespołem klasowym.
 • Dobry wychowawca- skuteczne techniki pracy z młodzieżą.
 • Mowa nienawiści- źródła, przejawy zapobieganie.
 • Praca metodą eksperymentu.
 • Komunikacja językiem korzyści.
 • Motywowanie i budowanie zindywidualizowanej motywacji.
 • Typologie ludzkich charakterów.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
 • Jak budować relacje w klasie i rozwiązywać konflikty.
 • Efektywna komunikacja w szkole.
 • Khan Academy w kształceniu zawodowym i ogólnokształcącym. 
 • Analiza postaw nauczycieli  i wychowawców na studium przypadku.
 • Wychowawca i nauczyciel jako mentor.
 • Jak angażować uczniów na lekcjach.
 • Jak budować markę w sieci- najnowsze trendy.
 • Nauczanie wyprzedzające, webquest jako sposób pracy projektowej.
 • Model SAMR i Cykl Kolba- analiza rozwoju technologicznego szkoły.
 • TikTok, Instagram, YouTube… najnowesze edukacyjne trendy.
 • Praca metodą doświadczenie i eksperymentu.
 • Jak budować pozytywne relacje w szkole i jak skutecznie rozwiązywać konflikty?
 • Lekcje w terenie z wykorzystaniem Actionbound.

https://vimeo.com/890861026?share=copy

Przykładowe szkolenia kadry Ośrodka.

Tematykę dostosujemy do Państwa potrzeb.

 • Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych. Jak konstruować?
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Jak pracować z uczniem ze słabowidzeniem?
 • Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym?
 • Jak wykorzystać interaktywną podłogę SmartFloor w edukacji i terapii? Metodyka pracy.
 • Jak widzą litery i cyfry uczniowie z dysleksją rozwojową, czyli o metodach i formach pracy.
 • Jakie narzędzia TIK wykorzystać w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową?
 • Mutyzm wybiórczy, czyli o usłyszeniu dziecka, które nie chce mówić.
 • Laboratoria przyszłości- długopis 3D. Metodyka wykorzystywania długopisów i ich wytworów.
 • TUS z wykorzystaniem długopisów 3D.
 • Laboratoria przyszłości- gospodarstwo domowe.
 • Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
 • Współpraca pedagoga specjalnego z innymi specjalistami w celu podnoszenia efektywności procesu edukacyjno- terapeutycznego.
 • Nowy awans zawodowy nauczyciela. Jak zaplanować i monitorować swój rozwój?
 • Nauka prowadzenia i funkcjonowania w mediach społecznościowych dla nauczycieli.
 • Kreowanie wizerunku nauczyciela.
 • Edukacja włączająca. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkołach ogólnodostępnych.  
 • Jak pracować z uczniem w zróżnicowanej klasie?
 • Jak indywidualizować proces edukacyjny z TIK?
 • Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu.
 • Edukacja włączająca- zadania, wyzwania i możliwości.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.
 • Jak pracować z uczniem z ADHD?
 • Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową?
 • Współpraca nauczyciela współorganizującego z nauczycielami i wychowawcami oraz innymi specjalistami.
 • Jak dostosować wymagania edukacyjne z wykorzystaniem TIK?
 • IPET i WOPFU jak skonstruować te dokumenty poprawnie?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Jak właściwie rozwijane kompetencje komunikacyjne wzmacniają pewność i aktywność uczniów?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Dostosowania, a obniżenie wymagań edukacyjnych.
 • Planowanie pracy nauczyciela i gromadzenie materiałów edukacyjnych.
 • Rozwijanie kreatywności u uczniów z wykorzystaniem TIK.
 • Jak rozwijać inicjatywność i kreatywność uczniów w projekcie?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.
 • Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej z TIK.
 • Jak rozwijać motorykę małą u dzieci w przedszkolu?
 • Rozwijanie logicznego myślenia u uczniów z wykorzystaniem elementów kodowania i programowania?
 • Jak tworzyć kreatywne pomoce dydaktyczne w procesie edukacyjnym i terapeutycznym?
 • Aktywizujące metody nauczania w procesie edukacyjnym i terapeutycznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obowiązek czy wielospecjalistyczne wsparcie ucznia?
 • Awans zawodowy nauczyciela- analiza wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
 • Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Sprawozdanie z realizacji stażu i przygotowanie się do rozmowy i egzaminu.
 • Doświadczenia edukacji zdalnej. Jak wykorzystać zdobyte kompetencje?
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela w przebiegu procesu nauczania.
 • Projektowanie pracy nauczyciela.
 • Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.
 • Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.
 • Metodyka nauczania dzieci z autyzmem.
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów ze spektrum autyzmu?
 • Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?
 • Jak wykorzystać bezpłatne generatory kart pracy w procesie indywidualizacji nauczania?
 • Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
 • Indywidualizacja na lekcjach matematyki.
 • Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
 • Nauka programowania w szkole podstawowej.
 • Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.
 • Realizacja projektów eTwinning.
 • Narzędzia TIK w pracy logopedy.
 • Metody aktywizujące w przedszkolu.
 • Trening Umiejętności Społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.
 • Platforma Office 365 oraz Google S.
 • Ewaluacja w pracy nauczyciela.
 • Arkusze i ocena efektywności prowadzonych zajęć.
 • Sprawozdanie pedagoga specjalnego.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.
 • Higiena cyfrowa i bezpieczeństwo w sieci. Zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Jak nie zgubić dziecka w sieci, czyli efektywne wykorzystanie zasobów przestrzeni internetowej.
 • Dysharmonie rozwoje u dzieci w wieku przedszkolnym. Jak je rozpoznać, zdiagnozować i usprawniać?
 • Laboratoria przyszłości- długopis 3D.
 • Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
 • Nowy awans zawodowy nauczyciela.
 • Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych. Jak konstruować?
 • IPET i WOPFU jak skonstruować te dokumenty poprawnie?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Dostosowania, a obniżenie wymagań edukacyjnych.
 • Planowanie pracy nauczyciela i gromadzenie materiałów edukacyjnych.
 • Rozwijanie kreatywności u uczniów z wykorzystaniem TIK.
 • Jak rozwijać inicjatywność i kreatywność uczniów w projekcie?
 • Edukacja włączająca uczniów ze SPE.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.
 • Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej z TIK.
 • Rozwijanie logicznego myślenia u uczniów.
 • Aktywizujące metody nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Sprawozdanie z realizacji stażu i przygotowanie się do rozmowy i egzaminu.
 • Doświadczenia edukacji zdalnej.
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela.
 • Projektowanie pracy nauczyciela.
 • Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.
 • Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.
 • Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
 • Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
 • Nauka programowania w szkole podstawowej.
 • Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.
 • Metoda projektu.
 • Metody aktywizujące w przedszkolu.
 • Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.
 • Platforma Office 365 oraz Google S.
 • Ewaluacja w pracy nauczyciela.
 • Przestrzenie edukacyjne w szkole – od pomysłu do realizacji.
 • Wsparcie i rola dyrektora w procesie zmiany przestrzeni szkolnych.
 • Warsztatownie i miejsca relaksu i odpoczynku w szkole.
 • Prawo autorskie w edukacji szkolnej.
 • Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej.
 • Canva dla nauczycieli w przedszkolu i szkole.
 • Sztuczna inteligencja w przestrzeni edukacyjnej.
 • Platformy do gromadzenia informacji.
 • Cyberzagrożenia i bezpieczeństwo w sieci.
 • Jak rozpoznać trudności/zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży?
 • Stop krzywdzeniu dzieci i młodzieży!
 • Jak inspirować i motywować ucznia szkoły ponadpodstawowej i utrzymać własny dobrostan?
 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Zintegrowany mózg czyli jak rozpoznać trudności/zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej oraz jak stymulować rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Aktywności wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym mowy dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Jak pomóc dziecku, które cierpi z milczeniu czyli jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby cyfrowego świata, w tym sztucznej inteligencji w edukacji.
 • Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń. Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): dzieci z zaburzeniami modulacji, dyspraksją, zaburzeniami posturalnymi, zaburzeniami motoryki małej, różnicowania dotykowego?
 • Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej (opracowanej i realizowanej przez dr Adrianę Kloskowską).
 • Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): metoda motoryczno-słuchowo-narracyjna w kontekście integracji sensorycznej oraz w świetle badań z zakresu neurobiologii, stymulacja motoryczna, słuchowa, narracyjna po co i jak?; co i jak robić krok po kroku, wykorzystując metodę motoryczno-słuchowa-narracyjną.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci?
 • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
 • Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
 • Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.
 • Mutyzm wybiórczy. Jak pomóc dzieciom, które cierpią w milczeniu?
 • Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Aktywny przedszkolak czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka.

Dla kadry kierowniczej:

 • Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie; budowanie relacji w oparciu o style zachowań; odważne przywództwo; liderowanie w kryzysie; zarządzanie zmianą w zespole; twórczy i odważny lider – jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku.
 • Siłą stresu, wypalenie zawodowe, motywacja, zarządzanie sobą.
 • Wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży: Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą. Szczęśliwi ludzie zmieniają świat.
 • Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole.
 • Matematyka Montessori – jak przygotować do niej dziecko?
 • Edukacja językowa w metodzie Montessori.
 • Edukacja kosmiczna w metodzie Montessori.
 • Doświadczenia sensoryczne w metodzie Montessori.
 • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.
 • Indywidualizacja pracy na lekcjach matematyki.
 • Metodyka pracy STEAM i rozwijanie kompetencji w oparciu o wykorzystanie sprzętu z Laboratoriów Przyszłości.
 • Szycie, jako działanie rozwijające kompetencje steamowe, cyfrowe i wspierające działania profilaktyczno-wychowawcze.
 • Być wychowawcą i nie zwariować. Praktyczne warsztaty wzmacniające rozwój kompetencji miękkich i wspierające poczucie własnej wartości.
 • Metodyczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu języków obcych, w tym sztucznej inteligencji.
 • Dobry start w DOBROstan, czyli jak zadbać o siebie na własnych zasadach wzmacniając mocne strony, pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Stres i lęk w pracy nauczyciela tym dwóm panom stanowczo mówimy nie. O przyczynach, objawach i sposobach radzenia sobie.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych z elementami arteterapii. Jak realizować i zaplanować zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic w ramach programów profilaktycznych.
 • Działania wychowawcze i profilaktyczne w realiach szkolnych, czyli jak zaangażować społeczność szkolną?
 • EMOCJE na wodzy czy raczej pod czułą kontrolą? jak wspierać uczniów i uczennice w radzeniu sobie z emocjami.
 • Nauczyciel w roli wychowawcy jak wzmacniać uczniów w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pomysły, inspiracje oraz wsparcie dla wychowawców z elementami arteterapii, filmu, książek i gier.
 • Kompetencje 4K w szkole, czyli jak rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i współpracę najważniejsze umiejętności XXI wieku.
 • Aby chciało się chcieć jak zmotywować i aktywizować uczniów.-
 • Trening kreatywności, czyli jak kształcić u uczniów samodzielność, kreatywność, krytyczne myślenie i innowacyjność?
 • Podróż w głąb świata wartości, relacji i bezpieczeństwa w Internecie. O tym, co jest ważne, na co zwrócić uwagę i jak pracować z uczniami i uczennicami na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki.
 • Projekt edukacyjny i elementy design thinking w szkole, czyli jak rozkręcić projekt.
 • Lekcja na opak, czy do góry nogami? O metodzie odwróconej lekcji w ujęciu praktycznym i metodycznym.
 • Lekcja jak przygoda, czyli zaprojektuj własny Escape Room z wykorzystaniem Canvy i formularza w chmurze.
 • Co zrobić, aby chciało się chcieć, czyli jak motywować uczniów do nauki i rozwoju i angażować ich podczas lekcji?
 • Design Thinking w edukacji, czyli myślenie projektowe w pracy nauczyciela. Warsztat praktyczny.
 • Integracja klasy, czyli budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole.
 • Nowoczesna godzina wychowawcza praktyczne ćwiczenia, pomysły na lekcje, książkowe i filmowe inspiracje.
 • Tu się dzieje, czyli o roli Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu w rozwijaniu kompetencji, talentów, pasji i rozbudzaniu aktywizmu od najmłodszych lat.
 • Edukacja międzykulturowa, w tym również w kontekście dzieci z Ukrainy.
 • Kultura polska a kultura ukraińska/białoruska/czeczeńska/romska.
 • Integracja w klasie międzykulturowej.
 • Narzędzia i metody pracy w klasie międzykulturowej.
 • Trendy rozwoju społeczeństwa-jak uczyć do przyszłości.
 • Język inkluzywny (włączający) w szkole i poza nią.
 • Zajęcia uważności w klasie, w tym z dziećmi z Ukrainy.
 • Język polski jako obcy — warsztaty, dobre praktyki.
 • Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Terapia ręki i rozwijanie motoryki małej.
 • Wykorzystywanie metody AAC w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych z zakresu AAC.
 • Metoda behawioralna w pracy z uczniem z ASD.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD.
 • Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z uczniem z ASD.
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole.
 • Planowanie pracy nauczyciela i pedagoga specjalnego z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Zajęcia rozwijające kreatywność w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 • Ocenianie kształtujące w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Jak być wychowawcą w klasie z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Kreatywne zajęcia informatyczne w klasach I-III.
 • Zabawy wprowadzające do kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Podstawy kodowania i programowania online i offline.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Aktywne metody nauczania edukacji matematycznej, polonistycznej i muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Aktywne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Klocki korbo w edukacji przedszkolnej i szkolnej, czyli jak inaczej realizować podstawę programową na I etapie kształcenia.
 • STEAM w nauczaniu przedmiotów science.
 • Doświadczenia i warsztaty terenowe podczas lekcji science.
 • Narzędzia TIK na lekcjach science.
 • Metoda projektu na lekcjach biologii.
 • Zmiany klimatu a przedmioty szkolne.
 • Jak budować kompetencje kluczowe, integrując wiedzę i umiejętności?
 • ABC współpracy z rodzicami uczniów.
 • Jak rozwinąć skrzydła u swoich uczniów? Praktyczne wskazówki rozwoju dziecka.
 • Praca metodą projektów. Jak? Gdzie? Kiedy? Krok po kroku przez STEAM.
 • Pomysły na rozbudzenie ciekawości uczniów.
 • Zaprojektuj swoje lekcje i miej uczniów, jakich pragniesz.
 • Holistyczne podejście do edukacji. Czyli szkoła życia.
 • Myślenie wizualne w edukacji.
 • Jak tworzyć notatki graficzne?
 • Jak uczyć się skutecznie rysując notatki graficzne?
 • Sketchnoting na lekcjach historii i nie tylko.
 • Sketchnoting analogowy i cyfrowy podstawy programu Procreate.
 • Podstawy programowania.
 • Szkolenie z TIK, cyfrowy narzędziownik nauczyciela anglisty.
 • Aktywne metody nauczania na angielskim.
 • Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej-TIK na języku angielskim.
 • Szkolenie z podstaw programowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 oraz robotyki.
 • Programowanie w C++.
 • Programowanie w Python.
 • Kodowanie online i offline.
 • Rozwijanie kreatywności wśród uczniów praca metoda projektu.
 • Laboratoria Przyszłości- Drukarki 3D
 • Szkolenia z obsługi drukarki 3D.
 • Modelowanie i projektowanie przestrzenne, przygotowanie modeli pod wydruki, materiały do druku.
 • Podstawy programowania.
 • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w codziennej pracy z uczniami – priorytet MEiN.
 • Kształcenie kompetencji uczniów (szczególnie myślenie: krytyczne, kreatywne, refleksja).
 • Nowoczesna dydaktyka.
 • Wszystko co dotyczy psychologii pracy z uczniem i współpracy pomiędzy nauczycielami
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia.
 • Społeczno-emocjonalny proces uczenia się (SEL).
 • Jak oceniać, aby uczniowie się uczyli?
 • Jak zmienić przestrzeń szkoły, aby służyła uczeniu się. 
 • Aktywne metody nauczania
 • Praca projektowa z uczniami metodą design thinking.
 • Nowa matura a z języka polskiego.
 • Wyobraźnia wprawiona w ruch digitalne i analogowe metody pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
 • Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Kreacje wirtualne i analogowe w kontekście nowej matury z języka polskiego.sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Jak rozbudzić w uczniach kreatywność? Metody na kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na lekcjach języka polskiego.
 • Film na lekcji wychowawczej i języku polskim. Praca z tekstem audiowizualnym jako sposób na realizację treści programowych.
 • Esej na nowej maturze. Jak przygotować uczniów do interpretacji i tworzenia eseju?
 • Twórcze lekcje języka polskiego sposoby na efektywną pracę na lekcji.
 • Matematyczny TIKowy niezbędnik nauczanki.
 • Matematyka bez kserówki.
 • Matematyka na dywanie- gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
 • Lekcja matematyki online.
 • Czytamy w klasie jak rozwijać zamiłowania czytelnicze? Dobre praktyki Czytanki dla Hanki oraz Przystanek Czytankowo, propozycje pracy z lekturą.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka elementem podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23). 8H
 • Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzycznoruchowych opartych o ideę Carla Orffa elementem ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23) 8H
 • Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny) jako element rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23- online.
 • Przygody z instrumentami elementem podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach webinarium (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23).
 • Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Wykorzystywanie narzędzi TIK i aktywnych metod nauczania w szkole ponadpodstawowej.
 • Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Sposoby organizowania zebrań z rodzicami.
 • Mediacje szkolne.
 • Metody coachingowe w pracy wychowawcy oraz nauczyciela polonisty.
 • Sposoby utrwalania wiedzy.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Szkoła bez zadań domowych, jak to zrobić?
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w klasach młodszych i starszych.
 • Włączanie ucznia w proces tworzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu aktywizujących metod kształcenia.
 • Trochę pod prąd,ale z nurtem współczesnej edukacji.
 • Jak efektywnie uczyć w szkole?” czyli ABC kształcenia interdyscyplinarnego (blokowego).
 • Doświadczanie świata” jako alternatywa dla edukacji transmisyjnej.
 • Wyzwalanie samoaktywności edukacyjnej inspirowane pedagogią C. Freineta doświadczenia praktyczne.
 • „Odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy” inspirujące zajęcia z wykorzystaniem freinetowskich technik kształcenia.
 • „Myślimy, tworzymy, doświadczamy” od swobodnego tekstu do kompleksu zainteresowań.
 • „Co jest na końcu świata? rozbudzanie ciekawości poznawczej dzięki zastosowaniu fiszek problemowych i korespondencji międzyklasowej.
 • Metody pracy inspirujące uczniów do twórczego poznawania świata.
 • Warsztatownia freinetowska, czyli ABC pedagogiki C. Freineta na przykładzie rozwiązań szkoły Cogito.
 • Autonomia w działaniu o czym współdecyduje mój uczeń?
 • Czy nie lepiej jest „doceniać a nie oceniać” jak to zrobić?
 • „Trzaski elektryczne i kolizje chemiczne”, czyli o tym jak uczyć efektywnie.
 • Przestrzeń wolności i odpowiedzialności o nowej kulturze uczenia się w kontekście budowania relacji.
 • Jak sprostać nowej rzeczywistości i nowym potrzebom uczniów? Jak wyzwolić w dziecku poczucie sprawstwa i samorealizacji? Jakie modele lekcji zastosować?
 • „Nie da się” jest tylko w naszych głowach jak uczyć z pasją?
 • Jak wykorzystać aplikację genially w edukacji. Edutriki.
 • Triki w aplikacji genially.
 • Narzędzia cyfrowe w pracy bibliotekarza.
 • Flipgrid w kształtowaniu kompetencji uczniów i nauczycieli.
 • Wakelet jakiego nie znasz.
 • Komunikacja za pomocą filmów i tutoriali.
 • Canva- podstawowe narzędzie nauczyciela.
 • Sztuczna inteligencja w edukacji- AI.
 • Praca z autorskim programem nauczania.
 • Kto pyta ten błądzi, czyli jak angażować uczniów na zajęciach.
 • Jak zachęcać i nie zniechęcać do czytania książek, czyli praca z lekturą w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Ortograficznie i sketchnotkowo –czyli nauka ortografii może być ciekawa i prosta. Warsztat praktyczny.
 • Jak uwrażliwiać uczniów na bezpieczne poruszanie się w sieci realizując na co dzień podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztat praktyczny. 
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze  uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Jak nie zabić w uczniach ciekawości świata na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny.
 • Praca bez podręczników-czyli jak ciekawie realizować podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Jak (nie)zabić w uczniach ciekawości świata.
 • Rodzic sojusznikiem- o współpracy z rodzicami.
 • Teatr od kuchni- warsztat praktyczny. 
 • Nie!angażować ucznia. Warsztat praktyczny.
 • 3-2-1-0-Start! Przybornik nauczyciela rozpoczynającego pracę w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu. Warsztat praktyczny. 
 • Jak rozwijać kompetencje językowe dzieci w przedszkolu (angielski, hiszpański).
 • Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze SPE.
 • Gry i zabawy w nauce języka obcego u najmłodszych uczniów.
 • Muzyka i zabawy muzyczne w procesie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
 • Techniki i metody zapamiętywania nowych słówek.
 • Tikowy narzędziownik nauczyciela języka angielskiego i hiszpańskiego.
 • Excel w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Excel od podstaw.
 • Edukacja to relacja.
 • Jak zaplanować, wprowadzić, pozyskać fundusze, rozwinąć i potem wypromować w szkole nowy profil klasy.
 • Integracja nowej grupy wychowawczej i bycie wychowawcą na medal.
 • Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z języka angielskiego.
 • Emisja i higiena głosu.
 • Terapia logopedyczna.
 • Dobre relacje to sukces ucznia i nauczyciela.
 • Wspomaganie nauki czytania w klasach młodszych.
 • Samosterowność i sprawczość ucznia młodszego drogą do edukacyjnego sukcesu.
 • SEL w projektowaniu okazji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu emocji i budowaniu relacji.
 • Ocenianie uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Pięknie się różnimy i razem pracujemy.
 • Czy aktywizujące metody pracy potrzebują nowych technologii? – zastosowanie interaktywnych aplikacji w pracy dydaktycznej nauczyciela.
 • Czy aktywizujące metody pracy potrzebują nowych technologii? – zapraszam do świata Corinth.
 • Zastosowanie aplikacji Microsoft 365 w pracy dydaktycznej nauczyciela – OneNote, Teams, Sway, PowerPoint (tu dostosuje się do potrzeb grupy).
 • Wirtualny pokój nauczycielski – zarządzanie pracą zespołu z zastosowaniem aplikacji
  Microsoft365.
 • Jeden dzień z życia dyrektora – zarządzanie pracą dyrektora z zastosowaniem aplikacji Microsoft365.
 • Canva (podstawowe i zaawansowane możliwości).
 • Jak wykorzystać edukacyjnie aplikację wakelet?
 • Genially – stopień podstawowy, zaawansowany, wraz ze skryptami, nowościami.
 • Sztuczna Inteligencja (AI) – tworzenie i korzystanie z Chat CPT oraz innych generatorów sztucznej inteligencji.
 • Arkusze kalkulacyjne – to jest moja mocna strona – usprawnianie sobie życia w biurokracji.
 • Google – wszelkie narzędzia, poprawne tworzenie formularzy (ludzie robią kardynalne błędy), wykorzystanie zebranych danych, opracowanie ankiet, analiza wyników.
 • Platforma Moodle.
 • Tworzenie Escape Game – różnego rodzaju generatory narzędzia, zasady pracy.
 • Fake News – zajęcia warsztatowe.
 • Jak efektywnie wykorzystywać narzędzia Google w edukacji?
 • Programowanie i kodowanie online i offline.
 • Fake News – zajęcia warsztatowe.
 • Cyber(nie)bezpieczeństwo – zagrożenia w internecie.
 • Smartfon w klasie – Jak tworzyć własne zasoby cyfrowe i z nimi pracować ?
 • SAMR w praktyce – jak wykorzystać TIK na zajęciach.- Przegląd aplikacji i stron internetowych do wykorzystania na każdych zajęciach. (Gromadzenie informacji, przedstawienie informacji, interaktywne karty pracy).
 • Googlowa Cyfrowa Szkoła – czyli jak wykorzystać Workspace w szkole: zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie.
 • Przedsiębiorczość w praktyce w klasach młodszych.
 • Odlotowa przyroda w klasach 1-3, czyli odkrywanie świata owadów.
 • Photon Connect: Wspólne Zabawy Integracyjne dla Wszystkich!
 • Magiczne Skrzydła Twórczości, czyli rozwijanie kreatywności w klasach młodszych.
 • Czytaj z przygodami – propozycje pracy z lekturą.
 • Małe Projekty, Wielkie Odkrycia: metoda projektowa dla najmłodszych (klasy 1-3).
 • Bezpieczeństwo w sieci i higiena cyfrowa w klasach młodszych.