NOWA OFERTA SZKOLEŃ NA ROK 2023/2024

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, które wyraziliście w ankietach ewaluacyjnych i bezpośrednich rozmowach, biorąc pod uwagę kierunki polityki oświatowej państwa oraz wniosku z nadzoru Kuratora Oświaty, przygotowaliśmy nową ofertę szkoleniową.

Przykładowe obszary tematyczne.

Ośrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Tematy szkoleń dostosujemy do Państwa potrzeb! Zadzwoń i zarezerwuj termin szkolenia!

Przykładowe tematy szkoleń Rad Pedagogicznych

 • Jak rozpoznać trudności/zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży?
 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka/ucznia.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w klasach młodszych i starszych.
 • Jak zaplanować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Zintegrowany mózg czyli jak rozpoznać trudności/zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej oraz jak stymulować rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Aktywności wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym mowy dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Jak pomóc dziecku, które cierpi z milczeniu czyli jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby cyfrowego świata, w tym sztucznej inteligencji w edukacji.
 • Współpraca z rodzicami jako sposób na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 • Wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie integracji dzieci z Ukrainy.
 • Edukacja międzykulturowa, w tym również w kontekście dzieci z Ukrainy.
 • Kultura polska a kultura ukraińska/białoruska/czeczeńska/romska.
 • Integracja w klasie międzykulturowej.
 • Trendy rozwoju społeczeństwa-jak uczyć do przyszłości.
 • Język inkluzywny (włączający) w szkole i poza nią.
 • Zajęcia uważności w klasie, w tym z dziećmi z Ukrainy.
 • Język polski jako obcy — warsztaty, dobre praktyki.
 • Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Umiejętności podstawowe i przekrojowe.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Book creator w edukacji. Jak poprawnie metodycznie wykorzystywać możliwości aplikacji Book Creator.
 • Canva i Wakelet. – chodzi o metodyczne wykorzystanie narzędzi na konkretnych, praktycznych przykładach.
 • zym są otwarte zasoby edukacyjne. Jak poprawne metodycznie wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci.
 • Czym są schematy widzialnego myślenia i jak je wykorzystywać w praktyce szkolnej. 
 • Praktyczne pomysły na projekty filmowe w szkole i na lekcji. 
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 • Metodyka wdrażania narzędzi TIK na lekcjach/ na wszystkich przedmiotach.
 • TIK w pracy z uczniami ze SPE.
 • Bezpieczeństwo w sieci w oparciu o wartości.
 • Metodyka pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i na kolejnych etapach edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Jak rozwijać kreatywność uczniów z wykorzystaniem długopisów 3D?
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w tym wykorzystywanie drukarki 3D, długopisów 3D, sprzętu audiowizualnego, sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego i innych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • Jak wykorzystać sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości?
 • Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji?
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.

SZCZEGÓŁOWE TEMATY SZKOLEŃ TRENERÓW ZNAJDUJĄ SIĘ TUTAJ

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 

Zyta Czechowska tel. 668-348-494 lub e-mail: kontakt@nodnzytaczechowska.pl