Kiedy modyfikujemy IPET?

Zespół powołany przez dyrektora szkoły konstruuje IPET dla ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. IPET tworzy się na czas wydania orzeczenia, jednak nie dłużej niż na etap edukacyjny.

Czy IPET należy modyfikować?

Modyfikacji IPET dokonuje się w miarę potrzeb,  na przykład gdy:

 • nastąpią zmiany w przydziale nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
 • w sytuacji konieczności zmian zaplanowanych dostosowań wymagań edukacyjnych
 • kiedy zaistnieje potrzeba zmian w zakresie prowadzonych z uczniem zajęć PPP i zajęć rewalidacyjnych
 • chcemy wdrożyć rekomendacje wynikające z ewaluacji IPET i WOPFU
 • na prośbę rodziców będzie trzeba zmienić lub uzupełnić przykłady zintegrowanych działań między nauczycielami, specjalistami i rodzicami
 • zespół stwierdzi, że należy wdrożyć na wybranych lekcjach, indywidualne zajęcia z uczniem

O modyfikacji IPETu decyduje zespół. Warto dokonać tego za pomocą dodatkowego arkusza, który będzie uzupełnieniem IPET lub nanieść zmiany w IPECIE. Sposób warto ustalić w porozumieniu z RP w danej szkole. Warto robić to w ten sam sposób. 

Rozporządzenie nie precyzuje jaka ma być forma modyfikacji i w jakich sytuacjach.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1309) – § 6 ust. 9, ust. 10.

Pamiętaj!

WOPFU konstruujemy co najmniej dwa razy w roku.

O WOPFU przeczytasz TUTAJ

O konstruowaniu IPET przeczytasz TUTAJ

Prowadzimy także kompleksowe szkolenia w zakresie oceniania i dostosowań wymagań edukacyjnych. 

NODN OFERTA

Polecamy ofertę szkoleń:

BAZGROLNIK ZIMA DOSTĘPNY TUTAJ

KOMPLEKSOWA POMOC W PRACY Z UCZNIEM Z UMIARKOWANĄ I ZNACZNĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png