DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.


Zatem każdy nauczyciel na podstawie analizy dokumentacji ucznia, jego wytworów, analizy sprawdzianów, postępów, ale także na bazie obserwacji i konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami dostosowuje wymagania edukacyjne.

Podstawowym celem dostosowania wymagań jest przede wszystkim wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. 

Dostosowanie polega przede wszystkim na modyfikacji procesu edukacyjnego, umożliwiającego uczniom sprostanie wymaganiom.

Obszary dostosowania obejmują:

– warunki procesu edukacyjnego tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne,

– organizację nauczania (np. posadzenie ucznia słabosłyszącego w pierwszej ławce),

– warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania i kryteria oceniania).

Plakat wykonany w Canva.

Dla kogo zatem konstruujemy dostosowania?

 • dla ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
 • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

Dostosowania konstruowane przez nauczycieli powinny dotyczyć głównie form i metod pracy z uczniem, zdecydowanie rzadziej treści nauczania. 

Nie mogą polegać na takiej zmianie treści nauczania, która powoduje obniżanie wymagań wobec uczniów z normą intelektualną. Nie oznaczają pomijania zagadnień zawartych w podstawie  programowej, tylko ewentualne realizowanie ich na poziomie wymagań koniecznych lub podstawowych.

Nie mogą prowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, a zakres wiedzy i umiejętności powinien dać szansę uczniowi na sprostanie wymaganiom kolejnego etapu edukacyjnego.

Przykłady zapisów dostosowań, które ułatwią pracę z uczniem ze SPE.

 • Nie odpytywanie ucznia z czytania głośnego przed zespołem klasowym. 
 • Dzielenie zadań na etapy.
 1. Przygotowywanie i wykorzystywanie wklejek z dłuższymi notatkami.
 • Wizualizacja treści i poleceń.
 • Możliwość przeliczania i wykonywania zadań na konkretach.
 • Naukę wiersza rozłożyć na fragmenty i zezwolić na zaliczanie częściami.
 • Pozwalanie uczniowi na zapoznanie się z lekturą za pomocą audiobooków.
 • Przygotowywanie planów aktywności i krótkich instrukcji.
 • Odwoływanie się do znanych uczniowi sytuacji z życia.
 • Pokazywanie użyteczności poznawanych treści i praca metodami poglądowymi.
 • Praca z szablonami i schematami zadań.

Jakie dostosowywać wymagania edukacyjne w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową, jakie stosować zasady pracy, metody, kryteria oceniania i jakich narzędzi używać?

– angażuj wszystkie zmysły ucznia, stosuj metodę polisensorycznego poznawania świata i uczenia się,

– bazuj na praktycznym działaniu,

– nowe treści wspomagaj wizualizacją, obrazami, modelami,

– pozwalaj pracować na konkretach,

– daj możliwość korzystania na lekcji ze słownika ortograficznego,

– wykorzystuj fiszki wyrazowe i liczbowe w procesie zapamiętywania obrazu liczby, litery, wyrazu,

– wybierz odpowiednią czcionkę do przygotowywania notatek, tekstów źródłowych, testów itd,

– oceniaj za wiedzę i treści merytoryczne na sprawdzianach i kartkówkach, a nie za błędy ortograficzne czy gramatyczne,

– oprócz pomocy tekstowych stosuj pomoce wizualne i werbalne, 

– nie odpytuj wyrywkowo bez uprzedzenia,

– daj więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi, 

– pozwól na poznawanie lektur poprzez audiobooki,

– wdrażaj do rysowania notatek graficznych,

– wykorzystuj mapy myśli,

– podkreślaj ważne treści, hasła do zapamiętania flamastrami, 

– dziel zadania na etapy,

– pozwalaj na stosowanie wklejek na z ważnymi informacjami zamiast pisania długich notatek, 

– stosuj plany aktywności, instrukcje i organizery, 

– ćwicz pisanie na bazie szablonów, 

– przygotuj teksty z lukami,

– ćwicz czytanie i nazywanie liczb wspak, niech uczeń tworzy węże liczbowe, piramidy liczbowe itd.

– pozwalaj na korzystanie z liczydła i kalkulatora w skrajnych przypadkach,

– sprawdzaj przyrost wiedzy za pomocą wypowiedzi ustnych, praktycznego działania, testów jednokrotnego wyboru, zadań z lukami, 

– daj więcej czasu na odpowiedź, 

– pozwalaj na etykiety z wyrazami z trudnościami ortograficznymi, z których uczeń może skorzystać, 

– doceniaj wkład pracy,

– oceniaj za tok myślenia, a nie za sam wynik zadania,

– stosuj zabawy z rymami,

– wykorzystuj wyliczanki i zabawy z liczbami,

– należy stosować krótkie, konkretne polecenia i dać uczniowi czas na

ich przetworzenie, ewentualnie sprawdzić zrozumienie,

– uczeń z dysleksją powinien używać ścieralnego długopisu, aby mógł poprawiać błędy,

– nie należy prosić o głośne czytanie, podchodzenie do tablicy, literowanie słów,

– nie należy oceniać pisowni, charakteru pisma,

– w niektórych tylko przypadkach sprawdzi się wydłużanie czasu na wykonanie zadania( większość uczniów krótko skupia uwagę na zadaniu, szybko się męczy, stąd to dostosowanie może się nie sprawdzić),

– wzmacniaj, nagradzaj, chwal nawet za małe postępy.

Uzupełnieniem podstawowych aktywności i działań będą z pewnością:

– Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy.

– Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy.

– Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni.

– Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych.

– Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem.

– Ćwiczenia ortograficzne.

Pomoce będą z pewnością:

– karty do gry

– karty dobble

– fiszki 

– gry planszowe

– plansze spinnerowe

– kostki opowieści

– sygnalizatory

– generatory karty pracy

Jak dokumentujemy dostosowania wymagań edukacyjnych? 

Szkoła ma autonomie, ale musi posiadać dokumentację potwierdzającą dostsotwanie wymagań przez wszystkich nauczycieli uczących danego ucznia, wymagającego takiego wsparcia. 

– Szkoła może konstruować arkusze wymagań edukacyjnych, które znajdują się w teczce ucznia.

– w IPEcie u uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

– W dzienniku.Zapraszamy także do skorzystania z oferty szkoleń RP: https://nodnzytaczechowska.pl Materiały zakupisz tutaj: https://szkolenia.specjalni.pl/materialy/

Plakat wykonany w Canva.

Z przykładami dostosowań zapoznajemy ucznia i rodziców.

Przykłady dostosowanych materiałów interaktywnych wykonanych w aplikacji genially tutaj

i tutaj

Fantastycznym sposobem na dostosowanie są gry planszowe i plansze spinnerów, których w swoich zasobach mamy już sporo i opisałyśmy je tutaj

Skutecznym sposobem na dostosowanie wymagań są spersonalizowane i dostosowane karty pracy, zadania i ćwiczenia. Dużym ułatwieniem są bezpłatne generatory kart pracy, które pozwalają na przygotowanie zadań na miarę możliwości ucznia.

Na blogu prezentujemy szereg generatorów kart pracy, które opisujemy TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów i szkoleń TUTAJ

 ☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wskazówki i wybrane aktywności.

3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

Ilość stron: 54

E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja#zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

🛑 Zawartość TECZKI:

     – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     – Propozycja ćwiczeń i zabaw

     – Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

     – Przykładowe wpisy do dziennika

     – Oceny efektywności

     – Narzędzia TIK w terapii

     – Generatory kart pracy

     – Metody aktywizujące

🛑 Teczkę do zajęć korekcyjno-komensacyjnych znajdziesz na 

https://szkolenia.specjalni.pl/…/zajecia-korekcyjno…/

🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.

Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!

TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.

1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.

5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.

6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.

7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.

9. Szablony gotowych prezentacji.

10. Opiekun stażu i jego zadania.

11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.

13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.

14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.

15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.

16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.

18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.

2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.

3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.

4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.

5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.

6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.

7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.

8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.

9. Mentor i jego zadania.

10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.

11. Przykładowe pytania na egzamin.

12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.

13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.

14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.

15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.

16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.

18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.

OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli: https://www.facebook.com/Awans-zawodowy-nauczyciel-na-%C5%9Bcie%C5%BCce-rozwoju-118770911142667

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. IIZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ
Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ