Zajęcia rewalidacyjne w pigułce

Zajęcia rewalidacyjne to niezwykle ważne i potrzebne wsparcie dla uczniów z niepełnosprawnościami. Celem zajęć rewalidacyjnych  jest:

  • stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości,
  • wspomaganie efektywności uczenia się poprzez korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie braków w opanowaniu programu nauczania oraz eliminowania przyczyn i przejawów zaburzeń, w tym również zaburzeń zachowania,‹
  • rozwijanie funkcji językowych i spostrzeżeniowych i wzrokowych, słuchowych, dotykowych, kinestetycznych, motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami, czyli integracji percepcyjno motorycznej,‹
  • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się,
  • stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Niwelowanie dysfunkcji utrudniających uczenie się i funkcjonowanie oraz uzupełnianie deficytów.

Katalog zajęć rewalidacyjnych konstruuje szkoła własny katalog według potrzeb, ale uwzględnia także obowiązkową formę zajęć ze względu na niepełnosprawność i potrzeby ucznia:

– nauka orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego,

– nauka języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją, 

– zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zajęcia rewalidacyjne dotyczyć mogą także między innymi:

– rozwijania technik szkolnych

– korygowania wad wymowy

– orientacji przestrzennej i poruszania się

– treningu umiejętności społecznych

– zajęć niwelujących zaburzenia integracji sensorycznej

Przykładowe obszary funkcjonowania ucznia, nad którymi pracujemy podczas zajęć rewalidacyjnych:

– koordynacja wzrokowo- ruchowa

– koordynacja wzrokowo- słuchowa

– orientacja przestrzenna

– mowa

– spostrzeganie

– pamięć

– uwaga

– przetwarzanie wzrokowe i słuchowe

– funkcjonowanie  emocjonalne i społeczne

– motywacja

– komunikacja i korekcja wad wymowy

– techniki uczenia się

– trening zastępowania agresji

– metody wspierające motywację 

Warto pamiętać, że do zajęć rewalidacyjnych nie ma podstawy programowej, a program zarówno dla grupy jak i na zajęcia indywidualne konstruujemy w oparciu o 

spersonalizowane potrzeby ucznia. 

Na podstawie orzeczenia, w którym opisano rodzaj niepełnosprawności, dysfunkcje 

ucznia, jego mocne strony i trudności w funkcjonowaniu i wpisano wskazówki i zalecenia. 

Ale także na podstawie obserwacji, rozmów ze specjalistami i nauczycielami, które są poprzedzone diagnozą i wywiadem np. z rodzicem. 

Przykładowe zapisy w dzienniku na zajęciach rewalidacyjnych:

1. Usprawnianie motoryki małej poprzez ćwiczenia grafomotoryczne- pisanie po śladzie.

2. Poznawanie pozawerbalnego sposobu komunikowania się ( za pomocą mimiki, gestu, postawy ciała).

3. Stymulowanie funkcji wzrokowo-przestrzennych poprzez rozpoznawanie przebiegu zdarzeń przedstawionych w serii obrazków.

4. Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez segregowanie figur geometrycznych według określonych cech.

5. Doskonalenie umiejętności społecznych, w tym komunikacyjnych poprzez tworzenie i  opowiadanie historyjek obrazkowych.

6. Korygowanie wad wymowy z wykorzystaniem kart dobble- słownictwo związane z zimą.

7. Ćwiczenia spostrzegania poprzez wskazywanie różnic i podobieństw na materiale obrazkowym- kształty figur geometrycznych.

8.  Doskonalenie technik spostrzegania przestrzeni, w ujmowaniu jej jako trójwymiarowej- różnorodne perspektywy.

9. Usprawnianie funkcji słuchowych, ćwiczenia doskonalące analizę i syntezę słuchową.

10. Usprawnianie funkcji wzrokowych, ćwiczenia doskonalące pamięć i spostrzegawczość wzrokową.

11.  Rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie sudoku, programowanie robotów, układanie algorytmów i rozwiązywanie problemów

12.  Doskonalenie sprawności i umiejętności matematycznej poprzez rozwiązywanie zadań według własnego toku rozumowania.

Podczas zajęć rewalidacyjnych powinniśmy wykorzystywać spersonalizowane pomoce dydaktyczne. Można je samemu wykonać.

Podczas zajęć rewalidacyjnych stosujemy metody aktywizujące ucznia.

Przykłady takich pomoce znajdują się TUTAJ

📘Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

📘Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne dostępny TUTAJ

#rewalidacja#zajęciarewalidacyjne


E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.

1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.

5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.

6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.

7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.

9. Szablony gotowych prezentacji.

10. Opiekun stażu i jego zadania.

11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.

13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.

14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.

15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.

16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.

18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.

2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.

3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.

4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.

5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.

6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.

7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.

8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.

9. Mentor i jego zadania.

10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.

11. Przykładowe pytania na egzamin.

12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.

13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.

14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.

15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.

16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.

18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.

OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:

https://www.facebook.com/Awans-zawodowy-nauczyciel-na-%C5%9Bcie%C5%BCce-rozwoju-118770911142667