Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Celem zajęć korekcyjno – kompensacyjnych jest jest korygowanie i kompensowanie odchyleń rozwojowych i zaburzeń psychoruchowych dziecka lub ucznia. Zajęcia mogą być prowadzone 

w przedszkolu, szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne kierowane są do uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Najczęściej są one organizowane dla uczniów:

 • z zaburzeniami rozwojowymi 
 • niesłyszących i niedosłyszących,
 •  niewidzących i niedowidzących, 
 • niepełnosprawnych ruchowo, 
 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 •  ze spektrum autyzmu, 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
 • z chorobami przewlekłymi,
 • z zaburzeniami psychicznymi oraz niedostosowanych społecznie
 • z odchyleniami rozwojowymi (z inteligencją niższą niż przeciętna) 
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią).

Kto może prowadzić takie zajęcia?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są zajęciami specjalistycznymi, wymienionymi w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Do ich prowadzenia wymagane jest posiadanie kwalifikacji z zakresu terapii pedagogicznej.

Ile trwają takie zajęcia?

Zarówno w szkole, jak i w przedszkolu godzina zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. Trzeba mieć na uwadze, że w przypadku dzieci młodszych czas trwania zajęć powinien być odpowiednio skrócony.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, tak jak wszystkie pozostałe zajęcia specjalistyczne, mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupie.

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 osób. 

Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dokumentujemy w dzienniku tych zajęć.

Przykładowe zapisy w dzienniku tych zajęć.

 • Kształtowanie słuchu fonematycznego poprzez wystukiwanie np. patyczkiem o bębenek, wyklaskiwanie, wytupywanie
 • Odgadywanie odgłosów docierających zza zasłony lub zza ściany.
 • Ćwiczenia pamięci słuchowej poprzez słuchanie bajek, opowiadań, wierszyków i zagadek.
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej poprzez segregowanie kolorowych klocków: pod względem barwy, kształtu czy wielkości.
 • Usprawnianie percepcji wzrokowej  poprzez układanie obrazków w ustalonej kolejności.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez utrzymywanie równowagi 
 • podczas stania na jednej nodze, podczas przechodzenia przez przeszkody itd.

Więcej przykładów znajdziesz w naszej teczce:

Jakie obszary zaburzeń usprawniamy na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych?

Dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce należy przede wszystkim

podczas zajęć kompensacyjno- korekcyjnych zaplanować na przykład takie ćwiczenia które:

 •  Kształtują funkcje percepcyjno- motoryczne.
 • Ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową.
 • Ćwiczą percepcję słuchową.
 • Ćwiczą orientację przestrzenną.
 • Doskonalą umiejętność klasyfikowania, porównywania przedmiotów.
 • Usprawniają umiejętności grafomotoryczne.
 • Doskonalą umiejętności rozwiązywania zadań z treścią.
 • Rozwijają myślenie i umiejętności matematyczne.
 • Aktywizują lewą i prawą półkulę,
 • Ćwiczą orientację kierunkową na płaszczyźnie – figury geometryczne.
 • Ćwiczą umiejętności mające na celu zorientowanie się w czasie, przestrzeni.
 • Doskonalą sprawność manualną i grafomotoryczną.
 • Doskonalą technikę czytania i pisania.
 • Pomagają w usprawnianiu zaburzeń związanych np. z dysleksją rozwojową.

                     Jak widzą litery i liczby dzieci z dysleksją przeczytacie TUTAJ

Jak pracować z uczniami z dysleksją rozwojową przeczytacie TUTAJ

Przygotowałyśmy dla nauczycieli tych zajęć kompleksowe wsparcie w postaci teczki do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych. Serdecznie polecamy!

Zawartość TECZKI:

– Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– Propozycja ćwiczeń i zabaw

– Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

– Przykładowe wpisy do dziennika

– Oceny efektywności

– Narzędzia TIK w terapii

– Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJ

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wskazówki i wybrane aktywności.

3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

Ilość stron: 54

E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.

Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja#zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ