Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego od 1 września 2022 r.

Weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie zadań i obowiązków pedagoga specjalnego. Przepisy dotyczące jego zadań wchodzą w życie 1 września 2022 r. Jakie to przepisy?

Pedagog specjalny ma realizować następujące zadania:

1. Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n. 

– rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

– diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron. 

4. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

Jak to zrobić i jak zaplanować swoją pracę jako pedagog specjalny?

O tym wszystkim opowiemy na BEZPŁATNYM WEBINARZE już 17 sierpnia o godz. 19.00.

UDZIAŁ W SZKOLENIU NIE WYMAGA ZGŁASZANIA SIĘ. FORMULARZ JEST DOSTĘPNY TYLKO DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ OTRZYMAĆ MATERIAŁY ORAZ CERTYFIKAT.

Szkolenie będzie transmitowane na Fanpage specjalni.pl  oraz na stronie Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl

Plan szkolenia:

Czas: 2 h

– Podstawy prawne funkcjonowania w przedszkolach, szkołach, placówkach oświatowych pedagoga specjalnego, w tym kawalifikacje.

– Pensum pedagoga specjalnego.

-Jak prawidłowo ustalić liczbę etatów?

– Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.

– Przykłady dobrych praktyk w kontekście zadań pedagoga specjalnego.

– Przykładowa dokumentacja pedagoga specjalnego.

Jeśli chcielibyście Państwo otrzymać certyfikat udziału w szkoleniu oraz przygotowane materiały, przydatne do pracy pedagoga specjalnego takie jak:

– generator pensum pedagoga specjalnego,

– przykłady wsparcia nauczycieli,

– przykładowy szablon IPET, WOPFu oraz analizę efektywności podejmowanych działań,

 wówczas  prosimy o wpłatę kwoty 50 zł na poniższe dane:

Prosimy o uregulowanie płatności za szkolenie najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem, co ułatwi nam wygenerowanie  certyfikatów i pakietów z materiałami.

PKO BP : Jolanta Majkowska, Oborniki:  09 1020 4128 0000 1802 0125 9464

Po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie udziału oraz materiały.

             ZAPISZ SIĘ TUTAJ, CHCĄC UZYKAĆ ZAŚWIADCZENIE I MATERIAŁY!


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594).
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593).