Szkolenia Rad Pedagogicznych- oferta z zakresu SPE i Pedagog specjalny

Od 1 września 2022 r. szkoły mają obowiązek zatrudnienia określonej liczby specjalistów. Wśród nich znalazło się nowe stanowisko –  pedagog specjalny. 

Zadania pedagoga specjalnego zostały określone w dwóch rozporządzeniach:

 • 1 sierpnia 2022 r. opublikowano  rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych – weszło w życie z 1 września 2022 r.  Dodano zajęcia pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole 
 • i placówce.
 • 29 lipca 2022 r. opublikowano  rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 • w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – weszło w życie 1 września 2022 r. – dotyczy rozporządzenia z 2017 r. Dodano § 24a zawierający zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu, szkole i placówce.

Jednym z obowiązków wskazanych w wyżej wymienionych rozporządzeniach jest przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Szkolenia te maja z założenia podnieść kompetencje zawodowe kadry pedagogicznej w zakresie  pracy z uczniami ze SPE.

Oto propozycja naszych szkoleń dla pedagoga specjalnego:

 • Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkole. 
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera w szkole.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce.
 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych.
 • Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z wykorzystaniem narzędzi TIK.
 • TIK w pracy z uczniem ze SPE.
 • Metody aktywizujące w pracy z uczniem ze SPE.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Metoda projektu w pracy uczniem ze SPE.
 • Metoda projektu w pracy uczniem ze SPE.
 • Praca w zróżnicowanej klasie.

Jeżeli szukasz materiałów do pracy pedagoga specjalnego, to znajdziesz je także na naszej stronie w TECZCE PEDAGOGA SPECJALNEGO cz. 2

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

? plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

? sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

? IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

? dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

?organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

? arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

? przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

? opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ