SPRAWOZDANIE NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO

Nauczyciel współorganizujący kształcenie jest bardzo ważnym ogniwem systemu oświaty. Jego zadania częściowo regulowane są odgórnie na poziomie rozporządzenia ministerialnego, inne określa dyrektor danej placówki.

Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie – integracyjne w oddziale integracyjnym, specjalne w oddziale ogólnodostępnym – jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

W tym rozporządzeniu przeczytamy o zadaniach nauczycieli współorganizujących. Nie ma w nim informacji o konieczności konstruowania sprawozdania. O tym decydują zapisy w Statucie szkoły oraz sam dyrektor, który decyduje o sposobach dokumentowania pracy nauczycieli, specjalistów i pracowników w swojej szkole.

W żadnym akcie prawnym nie przeczytamy i nie dowiemy się z niego, jak powinna wyglądać dokumentacja prowadzona przez nauczyciela współorganizującego kształcenie. W rozporządzeniu jest tylko mowa o współtworzeniu dokumentów dotyczących kształcenia specjalnego, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny oraz wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia.

Wiemy jednak, że w większości przedszkoli i szkół nauczyciele współorganizujący piszą sprawozdania, dlatego podpowiadamy jak można je napisać.

Jak napisać sprawozdanie nauczyciela współorganizującego? Nie ma wytycznych w aktach pranych, które określają jego formę, dlatego warto odnieść się w sprawozdaniu do realizacji zadań i obowiązków, które z kolei wynikają z rozporządzenia. Warto określić podjęte działania i aktywności i określić uzyskane efekty. 

Ważnym elementem każdego sprawozdania i oceny efektywności podejmowanych działań są wyciągnięte wnioski ze swojej pracy i rekomendacje, które pozwalają zaplanować pracę w przyszłości.

Zadania nauczyciela współorganizującego:

1. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET: 

np.:

 • diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów, również w trakcie bieżącej pracy z uczniem
 • pomoc w zaplanowaniu dostosowań
 • wsparcie w procesie indywidualizacji działań
 • wspieranie w ramach zajęć terapeutycznych
 • współpraca z rodzicami
 • aktualizacja IPET dla uczniów, którzy mają już IPET
 • ustalenie i przestrzeganie wspólnie z nauczycielem prowadzącym schematu pracy i stałości działań edukacyjnych

2. Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

np.:

 • trening zastępowania agresji
 • ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające
 • przekierowywanie uwagi na inne działania
 • wspieranie np. w zakresie planów aktywności, instrukcji
 • włączanie uczniów do grupy rówieśniczej
 • wsparcie przy  realizacji projektów
 • inicjowanie sytuacji społecznie pożądanych np. w czasie przerw
 • wsparcie w ramach wycieczek
 • wsparcie rodziców i współpraca w zakresie określania strategii w razie ataku agresji i występowania zachowań niepożądanych

3. Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

np.:

 • kierowanie uwagą dziecka
 • pomoc w koncentracji
 • przekierowywanie uwagi na inne działania
 • sprawdzanie czy dziecko ma napisane i wykonane zadanie
 • pomoc w organizacji miejsca pracy
 • pomoc w czynnościach manualnych
 • pomoc na poszczególnych przedmiotach:

> pomoc w rozumieniu poleceń

>pomoc  w notowaniu istotnych informacji

> wsparcie w zakresie tworzenia notatek

> wsparcie w zakresie rozwiązywania zadań

> pomoc w zakresie czynności praktycznych

> wsparcie w treningu czystości i samoobsłudze

> informowanie o rozpoczęciu i zakończeniu danego działania w czasie lekcji

> parafrazowanie wypowiedzi nauczyciela prowadzącego na skierowane bezpośrednio do ucznia 

>wyjaśnianie metafor, przenośni, niezrozumiałych dla dziecka sformułowań, w tym żartów

>kontrolowanie i w razie potrzeby uzupełnianie notatek sporządzanych przez ucznia

 • sprawowanie opieki nad uczniem w momencie wzburzenia, zdenerwowanie (wyjście na korytarz)
 • udzielanie bieżącej pomocy uczniom zgłaszającym taką potrzebę

4. Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

np.:

 • wsparcie w wyborze wiodącej metody
 • dzielenie się wiedzą na temat skutecznych metod
 • pomoc w doborze form pracy
 • wsparcie w realizacji wybranych form pracy

5. Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

np.:

 • motywowanie uczniów do aktywnego uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych.
 • wspólne określenie z nauczycielami obszarów, które  poddawane są terapii i oddziaływaniom podczas zajęć rewalidacyjnych.
 • współpraca z nauczycielami w zakresie realizowanych zajęć rewalidacyjnych.
 • prowadzenie zajęć w ramach PPP.

Na naszej platformie znajduje się przykładowe sprawozdanie nauczyciela współorganizującego.

Zachęcamy do jego zakupu.

ZAKUPISZ TUTAJJeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ


🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.

 Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!

TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.

1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.

5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.

6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.

7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.

9. Szablony gotowych prezentacji.

10. Opiekun stażu i jego zadania.

11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.

13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.

14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.

15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.

16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.

18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.

2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.

3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.

4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.

5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.

6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.

7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.

8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.

9. Mentor i jego zadania.

10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.

11. Przykładowe pytania na egzamin.

12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.

13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.

14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.

15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.

16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.

18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.

OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:

https://www.facebook.com/Awans-zawodowy-nauczyciel-na-%C5%9Bcie%C5%BCce-rozwoju-118770911142667

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ