Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny 2022/2023. Na ich podstawie przygotowujemy i aktualizujemy dla państwa ofertę naszych szkoleń Rad Pedagogicznych i ofertę indywidualnych szkoleń dla nauczycieli.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Kontakt w sprawie szkoleń: Zyta Czechowska tel. 668348494

Przykładowe tematy szkoleń Rad Pedagogicznych:

 1. Współpraca z rodzicami jako sposób na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 2. Wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie integracji dzieci z Ukrainy.
 3. Nowa formuła egzaminu maturalnego na poszczególnych przedmiotach.
 4. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych
 5. Metodyka wdrażania narzędzi TIK na lekcjach.
 6. Bezpieczeństwo w sieci w oparciu o wartości.
 7. Metodyka pracy z wykorzystaniem nowych technologii.
 8. Jak rozwijać kreatywność uczniów z wykorzystaniem długopisów 3D?
 9. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w tym wykorzystywanie drukarki 3D, długopisów 3D, sprzętu audiowizualnego, sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego i innych.
 10. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.