Warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024

Oferta szkoleń Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zyta Czechowska specjalni.pl

Ośrodek oferuje szerokie spektrum szkoleń prowadzonych przez nauczycieli praktyków, którzy mają nie tylko doświadczenie w zakresie edukacji, ale jako trenerzy i szkoleniowcy.

Ośrodek posiada akredytację Placówek Doskonalenia Nauczycieli i prowadzi certyfikowane szkolenia kadry pedagogicznej na najwyższym poziomie. Prowadzimy szkolenia stacjonarne, online oraz w formie nagrań.

Ofertę szkoleń przedstawiamy poniżej. W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: Zyta Czechowska tel. 668-348-494 lub e-mail: kontakt@nodnzytaczechowska.pl

Oferta szkoleń – przykładowe obszary tematyczne

DOSTOSUJEMY JE DO POTRZEB WASZEGO PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Znamy już podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na nowy rok szkolny 2023/2024. Na ich podstawie przygotowujemy i aktualizujemy dla państwa ofertę naszych szkoleń Rad Pedagogicznych i ofertę indywidualnych szkoleń dla nauczycieli.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025

 • Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.
 • Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za  region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna. 
 • Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 • Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.
 • Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Przykładowe tematy szkoleń Rad Pedagogicznych

 • NOWOŚĆ! Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.
 • NOWOŚĆ! Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej  i  umiejętności pracy z  zespołem zróżnicowanym.
 • NOWOŚĆ! Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • NOWOŚĆ! Szkoła bez zadań domowych. Jak to zrobić?
 • NOWOŚĆ! Zastosowanie sztucznej inteligencji w edukacji i terapii.
 • NOWOŚĆ! Standardy Ochrony Małoletnich.
 • NOWOŚĆ! Canva podstawowa, zaawansowana i AI w Canvie
 • ABC oceniania.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w klasach młodszych i starszych.
 • Jak zaplanować pracę z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną?
 • Jak rozpoznać trudności/zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży?
 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Zintegrowany mózg czyli jak rozpoznać trudności/zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej oraz jak stymulować rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Aktywności wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym mowy dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Jak pomóc dziecku, które cierpi z milczeniu czyli jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby cyfrowego świata, w tym sztucznej inteligencji w edukacji.
 • Współpraca z rodzicami jako sposób na wspomaganie wychowawczej roli rodziny.
 • Wsparcie nauczycieli i uczniów w procesie integracji dzieci z Ukrainy.
 • Edukacja międzykulturowa, w tym również w kontekście dzieci z Ukrainy.
 • Kultura polska a kultura ukraińska/białoruska/czeczeńska/romska.
 • Integracja w klasie międzykulturowej.
 • Trendy rozwoju społeczeństwa-jak uczyć do przyszłości.
 • Język inkluzywny (włączający) w szkole i poza nią.
 • Zajęcia uważności w klasie, w tym z dziećmi z Ukrainy.
 • Język polski jako obcy — warsztaty, dobre praktyki.
 • Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Umiejętności podstawowe i przekrojowe.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Book creator w edukacji. Jak poprawnie metodycznie wykorzystywać możliwości aplikacji Book Creator.
 • Canva i Wakelet – chodzi o metodyczne wykorzystanie narzędzi na konkretnych, praktycznych przykładach.
 • Czym są otwarte zasoby edukacyjne. Jak poprawne metodycznie wykorzystywać narzędzia i materiały dostępne w sieci.
 • Czym są schematy widzialnego myślenia i jak je wykorzystywać w praktyce szkolnej. 
 • Praktyczne pomysły na projekty filmowe w szkole i na lekcji. 
 • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 • Metodyka wdrażania narzędzi TIK na lekcjach/ na wszystkich przedmiotach.
 • TIK w pracy z uczniami ze SPE.
 • Bezpieczeństwo w sieci w oparciu o wartości.
 • Metodyka pracy w przedszkolu, edukacji wczesnoszkolnej i na kolejnych etapach edukacyjnych z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Jak rozwijać kreatywność uczniów z wykorzystaniem długopisów 3D?
 • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”, w tym wykorzystywanie drukarki 3D, długopisów 3D, sprzętu audiowizualnego, sprzętu w zakresie gospodarstwa domowego i innych.
 • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
 • Jak wykorzystać sprzęt z programu Laboratoria Przyszłości?
 • Jak wykorzystać sztuczną inteligencję w edukacji?
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.
 • Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego.
 • Nauka prowadzenia i funkcjonowania w mediach społecznościowych dla nauczycieli
 • Kreowanie wizerunku nauczyciela.
 • Zarządzanie zespołem klasowym.
 • Dobry wychowawca- skuteczne techniki pracy z młodzieżą.
 • Mowa nienawiści- źródła, przejawy zapobieganie.
 • Praca metodą eksperymentu.
 • Komunikacja językiem korzyści.
 • Motywowanie i budowanie zindywidualizowanej motywacji.
 • Typologie ludzkich charakterów.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli.
 • Jak budować relacje w klasie i rozwiązywać konflikty.
 • Efektywna komunikacja w szkole.
 • Khan Academy w kształceniu zawodowym i ogólnokształcącym. 
 • Analiza postaw nauczycieli  i wychowawców na studium przypadku.
 • Wychowawca i nauczyciel jako mentor.
 • Jak angażować uczniów na lekcjach.
 • Jak budować markę w sieci- najnowsze trendy.
 • Nauczanie wyprzedzające, webquest jako sposób pracy projektowej.
 • Model SAMR i Cykl Kolba- analiza rozwoju technologicznego szkoły.
 • TikTok, Instagram, YouTube… najnowesze edukacyjne trendy.
 • Praca metodą doświadczenie i eksperymentu.
 • Jak budować pozytywne relacje w szkole i jak skutecznie rozwiązywać konflikty?
 • Lekcje w terenie z wykorzystaniem Actionbound.

https://vimeo.com/890861026?share=copy

Przykładowe szkolenia kadry Ośrodka.

Tematykę dostosujemy do Państwa potrzeb.

 • Wsparcie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych z wykorzystaniem nowych technologii.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych. Jak konstruować?
 • Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
 • Jak pracować z uczniem ze słabowidzeniem?
 • Jak pracować z uczniem z mutyzmem wybiórczym?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?
 • Jak pracować z uczniem z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym?
 • Jak wykorzystać interaktywną podłogę SmartFloor w edukacji i terapii? Metodyka pracy.
 • Jak widzą litery i cyfry uczniowie z dysleksją rozwojową, czyli o metodach i formach pracy.
 • Jakie narzędzia TIK wykorzystać w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową?
 • Mutyzm wybiórczy, czyli o usłyszeniu dziecka, które nie chce mówić.
 • Laboratoria przyszłości- długopis 3D. Metodyka wykorzystywania długopisów i ich wytworów.
 • TUS z wykorzystaniem długopisów 3D.
 • Laboratoria przyszłości- gospodarstwo domowe.
 • Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
 • Współpraca pedagoga specjalnego z innymi specjalistami w celu podnoszenia efektywności procesu edukacyjno- terapeutycznego.
 • Nowy awans zawodowy nauczyciela. Jak zaplanować i monitorować swój rozwój?
 • Nauka prowadzenia i funkcjonowania w mediach społecznościowych dla nauczycieli.
 • Kreowanie wizerunku nauczyciela.
 • Edukacja włączająca. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom w szkołach ogólnodostępnych.  
 • Jak pracować z uczniem w zróżnicowanej klasie?
 • Jak indywidualizować proces edukacyjny z TIK?
 • Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu.
 • Edukacja włączająca- zadania, wyzwania i możliwości.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.
 • Jak pracować z uczniem z ADHD?
 • Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową?
 • Współpraca nauczyciela współorganizującego z nauczycielami i wychowawcami oraz innymi specjalistami.
 • Jak dostosować wymagania edukacyjne z wykorzystaniem TIK?
 • IPET i WOPFU jak skonstruować te dokumenty poprawnie?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Jak właściwie rozwijane kompetencje komunikacyjne wzmacniają pewność i aktywność uczniów?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Dostosowania, a obniżenie wymagań edukacyjnych.
 • Planowanie pracy nauczyciela i gromadzenie materiałów edukacyjnych.
 • Rozwijanie kreatywności u uczniów z wykorzystaniem TIK.
 • Jak rozwijać inicjatywność i kreatywność uczniów w projekcie?
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.
 • Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej z TIK.
 • Jak rozwijać motorykę małą u dzieci w przedszkolu?
 • Rozwijanie logicznego myślenia u uczniów z wykorzystaniem elementów kodowania i programowania?
 • Jak tworzyć kreatywne pomoce dydaktyczne w procesie edukacyjnym i terapeutycznym?
 • Aktywizujące metody nauczania w procesie edukacyjnym i terapeutycznym.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obowiązek czy wielospecjalistyczne wsparcie ucznia?
 • Awans zawodowy nauczyciela- analiza wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.
 • Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Sprawozdanie z realizacji stażu i przygotowanie się do rozmowy i egzaminu.
 • Doświadczenia edukacji zdalnej. Jak wykorzystać zdobyte kompetencje?
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela w przebiegu procesu nauczania.
 • Projektowanie pracy nauczyciela.
 • Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.
 • Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.
 • Metodyka nauczania dzieci z autyzmem.
 • Jak rozwijać kompetencje komunikacyjne uczniów ze spektrum autyzmu?
 • Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?
 • Jak wykorzystać bezpłatne generatory kart pracy w procesie indywidualizacji nauczania?
 • Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
 • Indywidualizacja na lekcjach matematyki.
 • Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
 • Nauka programowania w szkole podstawowej.
 • Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.
 • Realizacja projektów eTwinning.
 • Narzędzia TIK w pracy logopedy.
 • Metody aktywizujące w przedszkolu.
 • Trening Umiejętności Społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.
 • Platforma Office 365 oraz Google S.
 • Ewaluacja w pracy nauczyciela.
 • Arkusze i ocena efektywności prowadzonych zajęć.
 • Sprawozdanie pedagoga specjalnego.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych uczniów.
 • Higiena cyfrowa i bezpieczeństwo w sieci. Zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Jak nie zgubić dziecka w sieci, czyli efektywne wykorzystanie zasobów przestrzeni internetowej.
 • Dysharmonie rozwoje u dzieci w wieku przedszkolnym. Jak je rozpoznać, zdiagnozować i usprawniać?
 • Laboratoria przyszłości- długopis 3D.
 • Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego.
 • Nowy awans zawodowy nauczyciela.
 • Innowacje pedagogiczne w szkole i przedszkolu.
 • Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Metodyka pracy.
 • Dostosowania wymagań edukacyjnych. Jak konstruować?
 • IPET i WOPFU jak skonstruować te dokumenty poprawnie?
 • TUS i rozwijanie kompetencji emocjonalno- społecznych na zajęciach rewalidacyjnych.
 • Dostosowania, a obniżenie wymagań edukacyjnych.
 • Planowanie pracy nauczyciela i gromadzenie materiałów edukacyjnych.
 • Rozwijanie kreatywności u uczniów z wykorzystaniem TIK.
 • Jak rozwijać inicjatywność i kreatywność uczniów w projekcie?
 • Edukacja włączająca uczniów ze SPE.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych u uczniów.
 • Aktywizacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej z TIK.
 • Rozwijanie logicznego myślenia u uczniów.
 • Aktywizujące metody nauczania.
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Awans zawodowy nauczyciela.
 • Planowanie ścieżki awansu zawodowego nauczyciela.
 • Sprawozdanie z realizacji stażu i przygotowanie się do rozmowy i egzaminu.
 • Doświadczenia edukacji zdalnej.
 • Dokumentacja w pracy nauczyciela.
 • Projektowanie pracy nauczyciela.
 • Metoda projektu w rozwijaniu kompetencji emocjonalno- społecznych.
 • Nowe technologie w nauczaniu uczniów z SPE.
 • Edukacja zdalna na każdym etapie edukacyjnym.
 • Organizacja zajęć dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością.
 • Nowe technologie w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.
 • Nauka programowania w szkole podstawowej.
 • Kompetencje kluczowe z wykorzystaniem TIK i aktywnych metod nauczania.
 • Metoda projektu.
 • Metody aktywizujące w przedszkolu.
 • Organizacja i metodyka prowadzenia zajęć rewalidacyjnych.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela historii.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela języka polskiego.
 • Platforma Office 365 oraz Google S.
 • Ewaluacja w pracy nauczyciela.
 • Przestrzenie edukacyjne w szkole – od pomysłu do realizacji.
 • Wsparcie i rola dyrektora w procesie zmiany przestrzeni szkolnych.
 • Warsztatownie i miejsca relaksu i odpoczynku w szkole.
 • Prawo autorskie w edukacji szkolnej.
 • Prawo autorskie w edukacji przedszkolnej.
 • Canva dla nauczycieli w przedszkolu i szkole.
 • Sztuczna inteligencja w przestrzeni edukacyjnej.
 • Platformy do gromadzenia informacji.
 • Cyberzagrożenia i bezpieczeństwo w sieci.
 • Jak rozpoznać trudności/zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży?
 • Stop krzywdzeniu dzieci i młodzieży!
 • Jak inspirować i motywować ucznia szkoły ponadpodstawowej i utrzymać własny dobrostan?
 • „Nie” z miłości czyli jak stawiać granice, by wspierać rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Zintegrowany mózg czyli jak rozpoznać trudności/zaburzenia w zakresie procesów integracji sensorycznej oraz jak stymulować rozwój dziecka/ucznia.
 • Jak kształtować kompetencje emocjonalne i społeczne w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz na zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Aktywności wspierające rozwój kompetencji komunikacyjnych, w tym mowy dzieci z trudnościami komunikacyjnymi i zaburzeniami rozwojowymi w przedszkolu oraz podczas zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 • Jak pomóc dziecku, które cierpi z milczeniu czyli jak wspomagać rozwój dziecka/ucznia z mutyzmem wybiórczym.
 • Jak planować i organizować wsparcie dzieci/uczniów ze spektrum autyzmu.
 • Jak efektywnie wykorzystywać zasoby cyfrowego świata, w tym sztucznej inteligencji w edukacji.
 • Aktywny przedszkolak czyli jak organizować przestrzeń rozwojową dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak projektować naturalne uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak stymulować bazowe układy zmysłowe i pobudzać ciekawość dziecka?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Pozwól mi rozkwitnąć czyli co dorośli powinni wiedzieć o integracji sensorycznej, by optymalnie wspierać dzieci w rozwoju.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów.
 • Jak rozpoznać sygnały będące oznaką trudności rozwojowych i jak wspierać dziecko?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak planować i organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wspomagać dzieci z ADHD/ dysleksją/FASD/mutyzmem wybiórczym/ trudnościami w nabywaniu umiejętności i zachowaniu?
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak wspomagać dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej i jak dostosowywać otoczenie przedszkolne, by minimalizować negatywne skutki zaburzeń. Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): dzieci z zaburzeniami modulacji, dyspraksją, zaburzeniami posturalnymi, zaburzeniami motoryki małej, różnicowania dotykowego?
 • Jak organizować zajęcia stymulujące rozwój dzieci z wykorzystaniem metody motoryczno-słuchowo-narracyjnej (opracowanej i realizowanej przez dr Adrianę Kloskowską).
 • Szkolenie podzielone na szczegółowe moduły (jedno lub kilka spotkań w zależności od potrzeb nauczycieli): metoda motoryczno-słuchowo-narracyjna w kontekście integracji sensorycznej oraz w świetle badań z zakresu neurobiologii, stymulacja motoryczna, słuchowa, narracyjna po co i jak?; co i jak robić krok po kroku, wykorzystując metodę motoryczno-słuchowa-narracyjną.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.
 • Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci?
 • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 • Dobrostan i zdrowie psychiczne czyli jak zadbać o jakość życia i poczucie bezpieczeństwa dzieci.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Dialog motywujący jako skuteczna metoda wspomagająca proces wychowawczy w sytuacjach kryzysowych.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Jak radzić sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami dzieci.
 • Zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa
 • Strategie efektywnej współpracy z rodzicami.
 • Wypalenie zawodowe stop czyli jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać sytuacjom kryzysowym.
 • Budowanie zespołu i efektywna współpraca nauczycieli.
 • Mutyzm wybiórczy. Jak pomóc dzieciom, które cierpią w milczeniu?
 • Jak minimalizować zmęczenie cyfrowe oraz lęki wynikające z przeciążenia informacjami u dzieci i młodzieży.
 • Jak planować i organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Aktywny przedszkolak czyli jak projektować optymalną przestrzeń rozwojową dziecka.

Dla kadry kierowniczej:

 • Budowanie zespołu w oparciu o zasoby i porozumienie; budowanie relacji w oparciu o style zachowań; odważne przywództwo; liderowanie w kryzysie; zarządzanie zmianą w zespole; twórczy i odważny lider – jak projektować przestrzeń edukacyjną na miarę XXI wieku.
 • Siłą stresu, wypalenie zawodowe, motywacja, zarządzanie sobą.
 • Wykłady motywacyjne dla dzieci i młodzieży: Uczyń swoje życie wspaniałą przygodą. Szczęśliwi ludzie zmieniają świat.
 • Pedagogika Marii Montessori w przedszkolu i szkole.
 • Matematyka Montessori – jak przygotować do niej dziecko?
 • Edukacja językowa w metodzie Montessori.
 • Edukacja kosmiczna w metodzie Montessori.
 • Doświadczenia sensoryczne w metodzie Montessori.
 • Metody aktywizujące na lekcjach matematyki.
 • Kształtowanie kompetencji kluczowych na lekcjach matematyki.
 • Indywidualizacja pracy na lekcjach matematyki.
 • Metodyka pracy STEAM i rozwijanie kompetencji w oparciu o wykorzystanie sprzętu z Laboratoriów Przyszłości.
 • Szycie, jako działanie rozwijające kompetencje steamowe, cyfrowe i wspierające działania profilaktyczno-wychowawcze.
 • Być wychowawcą i nie zwariować. Praktyczne warsztaty wzmacniające rozwój kompetencji miękkich i wspierające poczucie własnej wartości.
 • Metodyczne wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu języków obcych, w tym sztucznej inteligencji.
 • Dobry start w DOBROstan, czyli jak zadbać o siebie na własnych zasadach wzmacniając mocne strony, pewność siebie i poczucie własnej wartości.
 • Stres i lęk w pracy nauczyciela tym dwóm panom stanowczo mówimy nie. O przyczynach, objawach i sposobach radzenia sobie.
 • Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych z elementami arteterapii. Jak realizować i zaplanować zajęcia dodatkowe dla uczniów i uczennic w ramach programów profilaktycznych.
 • Działania wychowawcze i profilaktyczne w realiach szkolnych, czyli jak zaangażować społeczność szkolną?
 • EMOCJE na wodzy czy raczej pod czułą kontrolą? jak wspierać uczniów i uczennice w radzeniu sobie z emocjami.
 • Nauczyciel w roli wychowawcy jak wzmacniać uczniów w budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Pomysły, inspiracje oraz wsparcie dla wychowawców z elementami arteterapii, filmu, książek i gier.
 • Kompetencje 4K w szkole, czyli jak rozwijać kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja i współpracę najważniejsze umiejętności XXI wieku.
 • Aby chciało się chcieć jak zmotywować i aktywizować uczniów.-
 • Trening kreatywności, czyli jak kształcić u uczniów samodzielność, kreatywność, krytyczne myślenie i innowacyjność?
 • Podróż w głąb świata wartości, relacji i bezpieczeństwa w Internecie. O tym, co jest ważne, na co zwrócić uwagę i jak pracować z uczniami i uczennicami na godzinach wychowawczych i lekcjach informatyki.
 • Projekt edukacyjny i elementy design thinking w szkole, czyli jak rozkręcić projekt.
 • Lekcja na opak, czy do góry nogami? O metodzie odwróconej lekcji w ujęciu praktycznym i metodycznym.
 • Lekcja jak przygoda, czyli zaprojektuj własny Escape Room z wykorzystaniem Canvy i formularza w chmurze.
 • Co zrobić, aby chciało się chcieć, czyli jak motywować uczniów do nauki i rozwoju i angażować ich podczas lekcji?
 • Design Thinking w edukacji, czyli myślenie projektowe w pracy nauczyciela. Warsztat praktyczny.
 • Integracja klasy, czyli budowanie pozytywnych relacji w klasie i szkole.
 • Nowoczesna godzina wychowawcza praktyczne ćwiczenia, pomysły na lekcje, książkowe i filmowe inspiracje.
 • Tu się dzieje, czyli o roli Samorządu Uczniowskiego i Wolontariatu w rozwijaniu kompetencji, talentów, pasji i rozbudzaniu aktywizmu od najmłodszych lat.
 • Edukacja międzykulturowa, w tym również w kontekście dzieci z Ukrainy.
 • Kultura polska a kultura ukraińska/białoruska/czeczeńska/romska.
 • Integracja w klasie międzykulturowej.
 • Narzędzia i metody pracy w klasie międzykulturowej.
 • Trendy rozwoju społeczeństwa-jak uczyć do przyszłości.
 • Język inkluzywny (włączający) w szkole i poza nią.
 • Zajęcia uważności w klasie, w tym z dziećmi z Ukrainy.
 • Język polski jako obcy — warsztaty, dobre praktyki.
 • Edukacja antydyskryminacyjna.
 • Terapia ręki i rozwijanie motoryki małej.
 • Wykorzystywanie metody AAC w pracy z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Tworzenie pomocy dydaktycznych z zakresu AAC.
 • Metoda behawioralna w pracy z uczniem z ASD.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem z ASD.
 • Wykorzystywanie nowych technologii w pracy z uczniem z ASD.
 • Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu w przedszkolu i szkole.
 • Planowanie pracy nauczyciela i pedagoga specjalnego z uczniem ze spektrum autyzmu.
 • Zajęcia rozwijające kreatywność w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.
 • Ocenianie kształtujące w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną.
 • Jak być wychowawcą w klasie z uczniami ze spektrum autyzmu.
 • Kreatywne zajęcia informatyczne w klasach I-III.
 • Zabawy wprowadzające do kodowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Podstawy kodowania i programowania online i offline.
 • Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Aktywne metody nauczania edukacji matematycznej, polonistycznej i muzycznej w edukacji wczesnoszkolnej.
 • Aktywne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 • Klocki korbo w edukacji przedszkolnej i szkolnej, czyli jak inaczej realizować podstawę programową na I etapie kształcenia.
 • STEAM w nauczaniu przedmiotów science.
 • Doświadczenia i warsztaty terenowe podczas lekcji science.
 • Narzędzia TIK na lekcjach science.
 • Metoda projektu na lekcjach biologii.
 • Zmiany klimatu a przedmioty szkolne.
 • Jak budować kompetencje kluczowe, integrując wiedzę i umiejętności?
 • ABC współpracy z rodzicami uczniów.
 • Jak rozwinąć skrzydła u swoich uczniów? Praktyczne wskazówki rozwoju dziecka.
 • Praca metodą projektów. Jak? Gdzie? Kiedy? Krok po kroku przez STEAM.
 • Pomysły na rozbudzenie ciekawości uczniów.
 • Zaprojektuj swoje lekcje i miej uczniów, jakich pragniesz.
 • Holistyczne podejście do edukacji. Czyli szkoła życia.
 • Myślenie wizualne w edukacji.
 • Jak tworzyć notatki graficzne?
 • Jak uczyć się skutecznie rysując notatki graficzne?
 • Sketchnoting na lekcjach historii i nie tylko.
 • Sketchnoting analogowy i cyfrowy podstawy programu Procreate.
 • Podstawy programowania.
 • Szkolenie z TIK, cyfrowy narzędziownik nauczyciela anglisty.
 • Aktywne metody nauczania na angielskim.
 • Szkolenie z kodowania offline (bez komputera) w edukacji przedszkolnej/wczesnoszkolnej-TIK na języku angielskim.
 • Szkolenie z podstaw programowania w wizualnym języku programowania Scratch 3.0 oraz robotyki.
 • Programowanie w C++.
 • Programowanie w Python.
 • Kodowanie online i offline.
 • Rozwijanie kreatywności wśród uczniów praca metoda projektu.
 • Laboratoria Przyszłości- Drukarki 3D
 • Szkolenia z obsługi drukarki 3D.
 • Modelowanie i projektowanie przestrzenne, przygotowanie modeli pod wydruki, materiały do druku.
 • Podstawy programowania.
 • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w codziennej pracy z uczniami – priorytet MEiN.
 • Kształcenie kompetencji uczniów (szczególnie myślenie: krytyczne, kreatywne, refleksja).
 • Nowoczesna dydaktyka.
 • Wszystko co dotyczy psychologii pracy z uczniem i współpracy pomiędzy nauczycielami
 • Dobrostan nauczyciela i ucznia.
 • Społeczno-emocjonalny proces uczenia się (SEL).
 • Jak oceniać, aby uczniowie się uczyli?
 • Jak zmienić przestrzeń szkoły, aby służyła uczeniu się. 
 • Aktywne metody nauczania
 • Praca projektowa z uczniami metodą design thinking.
 • Nowa matura a z języka polskiego.
 • Wyobraźnia wprawiona w ruch digitalne i analogowe metody pracy z tekstem na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej w świetle nowej podstawy programowej.
 • Jak uwspółcześnić romantyczną wizję świata? Kreacje wirtualne i analogowe w kontekście nowej matury z języka polskiego.sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Jak rozbudzić w uczniach kreatywność? Metody na kształcenie umiejętności formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych na lekcjach języka polskiego.
 • Film na lekcji wychowawczej i języku polskim. Praca z tekstem audiowizualnym jako sposób na realizację treści programowych.
 • Esej na nowej maturze. Jak przygotować uczniów do interpretacji i tworzenia eseju?
 • Twórcze lekcje języka polskiego sposoby na efektywną pracę na lekcji.
 • Matematyczny TIKowy niezbędnik nauczanki.
 • Matematyka bez kserówki.
 • Matematyka na dywanie- gry i zabawy rozwijające kompetencje matematyczne.
 • Lekcja matematyki online.
 • Czytamy w klasie jak rozwijać zamiłowania czytelnicze? Dobre praktyki Czytanki dla Hanki oraz Przystanek Czytankowo, propozycje pracy z lekturą.
 • Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka elementem podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23). 8H
 • Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku wczesnoszkolnym w działaniach muzycznoruchowych opartych o ideę Carla Orffa elementem ochrony i wzmacniania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23) 8H
 • Wprowadzenie do nowych metod i technik rozwijających kreatywność dziecka (m.in. storyline, storytelling, rysunek narracyjny) jako element rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23- online.
 • Przygody z instrumentami elementem podnoszenia jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach webinarium (Priorytety MEN na rok szkolny 2022/23).
 • Kompetencje kluczowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Wykorzystywanie narzędzi TIK i aktywnych metod nauczania w szkole ponadpodstawowej.
 • Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.
 • Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Sposoby organizowania zebrań z rodzicami.
 • Mediacje szkolne.
 • Metody coachingowe w pracy wychowawcy oraz nauczyciela polonisty.
 • Sposoby utrwalania wiedzy.
 • Ocenianie kształtujące.
 • Sposoby przygotowywania uczniów do egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule od 2023 roku.
 • Szkoła bez zadań domowych, jak to zrobić?
 • Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w klasach młodszych i starszych.
 • Włączanie ucznia w proces tworzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu aktywizujących metod kształcenia.
 • Trochę pod prąd,ale z nurtem współczesnej edukacji.
 • Jak efektywnie uczyć w szkole?” czyli ABC kształcenia interdyscyplinarnego (blokowego).
 • Doświadczanie świata” jako alternatywa dla edukacji transmisyjnej.
 • Wyzwalanie samoaktywności edukacyjnej inspirowane pedagogią C. Freineta doświadczenia praktyczne.
 • „Odkrywamy, rozwijamy, wzmacniamy” inspirujące zajęcia z wykorzystaniem freinetowskich technik kształcenia.
 • „Myślimy, tworzymy, doświadczamy” od swobodnego tekstu do kompleksu zainteresowań.
 • „Co jest na końcu świata? rozbudzanie ciekawości poznawczej dzięki zastosowaniu fiszek problemowych i korespondencji międzyklasowej.
 • Metody pracy inspirujące uczniów do twórczego poznawania świata.
 • Warsztatownia freinetowska, czyli ABC pedagogiki C. Freineta na przykładzie rozwiązań szkoły Cogito.
 • Autonomia w działaniu o czym współdecyduje mój uczeń?
 • Czy nie lepiej jest „doceniać a nie oceniać” jak to zrobić?
 • „Trzaski elektryczne i kolizje chemiczne”, czyli o tym jak uczyć efektywnie.
 • Przestrzeń wolności i odpowiedzialności o nowej kulturze uczenia się w kontekście budowania relacji.
 • Jak sprostać nowej rzeczywistości i nowym potrzebom uczniów? Jak wyzwolić w dziecku poczucie sprawstwa i samorealizacji? Jakie modele lekcji zastosować?
 • „Nie da się” jest tylko w naszych głowach jak uczyć z pasją?
 • Jak wykorzystać aplikację genially w edukacji. Edutriki.
 • Triki w aplikacji genially.
 • Narzędzia cyfrowe w pracy bibliotekarza.
 • Flipgrid w kształtowaniu kompetencji uczniów i nauczycieli.
 • Wakelet jakiego nie znasz.
 • Komunikacja za pomocą filmów i tutoriali.
 • Canva- podstawowe narzędzie nauczyciela.
 • Sztuczna inteligencja w edukacji- AI.
 • Praca z autorskim programem nauczania.
 • Kto pyta ten błądzi, czyli jak angażować uczniów na zajęciach.
 • Jak zachęcać i nie zniechęcać do czytania książek, czyli praca z lekturą w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Ortograficznie i sketchnotkowo –czyli nauka ortografii może być ciekawa i prosta. Warsztat praktyczny.
 • Jak uwrażliwiać uczniów na bezpieczne poruszanie się w sieci realizując na co dzień podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze u dzieci w wieku przedszkolnym. Warsztat praktyczny. 
 • Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez ćwiczenia usprawniające funkcje poznawcze  uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Jak nie zabić w uczniach ciekawości świata na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny.
 • Praca bez podręczników-czyli jak ciekawie realizować podstawę programową edukacji wczesnoszkolnej. Warsztat praktyczny. 
 • Jak (nie)zabić w uczniach ciekawości świata.
 • Rodzic sojusznikiem- o współpracy z rodzicami.
 • Teatr od kuchni- warsztat praktyczny. 
 • Nie!angażować ucznia. Warsztat praktyczny.
 • 3-2-1-0-Start! Przybornik nauczyciela rozpoczynającego pracę w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu. Warsztat praktyczny. 
 • Jak rozwijać kompetencje językowe dzieci w przedszkolu (angielski, hiszpański).
 • Jak uczyć języków obcych dzieci i młodzież ze SPE.
 • Gry i zabawy w nauce języka obcego u najmłodszych uczniów.
 • Muzyka i zabawy muzyczne w procesie rozwijania kompetencji językowych uczniów.
 • Techniki i metody zapamiętywania nowych słówek.
 • Tikowy narzędziownik nauczyciela języka angielskiego i hiszpańskiego.
 • Excel w pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Excel od podstaw.
 • Edukacja to relacja.
 • Jak zaplanować, wprowadzić, pozyskać fundusze, rozwinąć i potem wypromować w szkole nowy profil klasy.
 • Integracja nowej grupy wychowawczej i bycie wychowawcą na medal.
 • Jak skutecznie przygotować uczniów do nowej matury z języka angielskiego.
 • Emisja i higiena głosu.
 • Terapia logopedyczna.
 • Dobre relacje to sukces ucznia i nauczyciela.
 • Wspomaganie nauki czytania w klasach młodszych.
 • Samosterowność i sprawczość ucznia młodszego drogą do edukacyjnego sukcesu.
 • SEL w projektowaniu okazji edukacyjnych sprzyjających rozumieniu emocji i budowaniu relacji.
 • Ocenianie uczniów w młodszym wieku szkolnym.
 • Pięknie się różnimy i razem pracujemy.
 • Czy aktywizujące metody pracy potrzebują nowych technologii? – zastosowanie interaktywnych aplikacji w pracy dydaktycznej nauczyciela.
 • Czy aktywizujące metody pracy potrzebują nowych technologii? – zapraszam do świata Corinth.
 • Zastosowanie aplikacji Microsoft 365 w pracy dydaktycznej nauczyciela – OneNote, Teams, Sway, PowerPoint (tu dostosuje się do potrzeb grupy).
 • Wirtualny pokój nauczycielski – zarządzanie pracą zespołu z zastosowaniem aplikacji
  Microsoft365.
 • Jeden dzień z życia dyrektora – zarządzanie pracą dyrektora z zastosowaniem aplikacji Microsoft365.
 • Canva (podstawowe i zaawansowane możliwości).
 • Jak wykorzystać edukacyjnie aplikację wakelet?
 • Genially – stopień podstawowy, zaawansowany, wraz ze skryptami, nowościami.
 • Sztuczna Inteligencja (AI) – tworzenie i korzystanie z Chat CPT oraz innych generatorów sztucznej inteligencji.
 • Arkusze kalkulacyjne – to jest moja mocna strona – usprawnianie sobie życia w biurokracji.
 • Google – wszelkie narzędzia, poprawne tworzenie formularzy (ludzie robią kardynalne błędy), wykorzystanie zebranych danych, opracowanie ankiet, analiza wyników.
 • Platforma Moodle.
 • Tworzenie Escape Game – różnego rodzaju generatory narzędzia, zasady pracy.
 • Fake News – zajęcia warsztatowe.
 • Jak efektywnie wykorzystywać narzędzia Google w edukacji?
 • Programowanie i kodowanie online i offline.
 • Fake News – zajęcia warsztatowe.
 • Cyber(nie)bezpieczeństwo – zagrożenia w internecie.
 • Smartfon w klasie – Jak tworzyć własne zasoby cyfrowe i z nimi pracować ?
 • SAMR w praktyce – jak wykorzystać TIK na zajęciach.- Przegląd aplikacji i stron internetowych do wykorzystania na każdych zajęciach. (Gromadzenie informacji, przedstawienie informacji, interaktywne karty pracy).
 • Googlowa Cyfrowa Szkoła – czyli jak wykorzystać Workspace w szkole: zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie.
 • Przedsiębiorczość w praktyce w klasach młodszych.
 • Odlotowa przyroda w klasach 1-3, czyli odkrywanie świata owadów.
 • Photon Connect: Wspólne Zabawy Integracyjne dla Wszystkich!
 • Magiczne Skrzydła Twórczości, czyli rozwijanie kreatywności w klasach młodszych.
 • Czytaj z przygodami – propozycje pracy z lekturą.
 • Małe Projekty, Wielkie Odkrycia: metoda projektowa dla najmłodszych (klasy 1-3).
 • Bezpieczeństwo w sieci i higiena cyfrowa w klasach młodszych.

Chcesz poszerzyć swoje kompetencje i rozwijać się pod względem zawodowym? Nasz ośrodek doskonalenia zawodowego proponuje rozmaite kursy, warsztaty i szkolenia  dla nauczycieli online, które kończą się otrzymaniem zaświadczenia. Szeroka oferta doskonalenia nauczycieli sprawia, że każdy pedagog znajdzie wśród nich propozycję dla siebie i z powodzeniem zdobędzie nową wiedzę, którą potem wykorzysta w swojej codziennej pracy z uczniami. Przekonaj się, że dzięki nim zyskasz nowe umiejętności.

Czym charakteryzują się nasze szkolenia i warsztaty dla nauczycieli?

Od lat organizujemy rozmaite szkolenia online z zaświadczeniami. W niepublicznym ośrodku doskonalenia nauczycieli oferujemy szeroki wybór rozmaitych kursów i warsztatów  dla nauczycieli, które są dopasowane do potrzeb współczesnego nauczyciela szkoły i przedszkola. Nasza oferta nie tylko umożliwia doskonalenie umiejętności i podnoszenie kompetencji, ale także stawia na rozwój osobisty oraz zawodowy każdego uczestnika. Dzięki nim możliwy jest między innymi awans na wyższe stanowisko.

Szeroki wybór rozmaitych kursów i warsztatów dla nauczycieli

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy też doświadczonym pedagogiem, w naszym ośrodku znajdziesz interesujące materiały. Wybrane kursy i warsztaty pedagogiczne online z zaświadczeniem są dostosowane do Twoich potrzeb i aktywności zawodowej. Nasze zajęcia dla nauczycieli obejmują szeroką tematykę związaną z pracą w szkole oraz z wieloma innymi obszarami, które pomogą Ci w efektywnym prowadzeniu lekcji. Proponujemy szkolenia z takich zagadnień jak:

 • edukacja włączająca,
 • relacje i motywowanie uczniów,
 • awans zawodowy,
 • metodyka pracy z uczniami ze SPE,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • bezpieczeństwo w sieci i higiena cyfrowa,
 • sztuczna inteligencja,
 • umiejętności przekrojowe i podstawowe,
 • praca wychowawcy,
 • dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Doświadczona kadra prowadząca warsztaty dla nauczycieli

W centrum stawiamy przede wszystkim na skuteczność i widoczne efekty kształcenia. Jakość naszych szkoleń, kursów i warsztatów  dla nauczycieli online z zaświadczeniem gwarantuje wyszkolona kadra ekspertów, która ma bogate doświadczenie w pracy w oświacie. Nasi prowadzący to specjaliści w swojej dziedzinie, którzy nie tylko zdobyli wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności. Dzięki temu są w stanie przekazać Ci najbardziej aktualne i przydatne informacje.

Kursy pedagogiczne dla nauczycieli online z zaświadczeniem – wygodna forma nauki

Dla tych, którzy cenią sobie wygodę i elastyczność, oferujemy materiały dostępne zdalnie. Nasze kursy, warsztaty i szkolenia pedagogiczne dla nauczycieli online z zaświadczeniem są udostępnione właśnie w takiej formie. Dzięki takim rozwiązaniom możesz uczyć się z dowolnego miejsca i o wybranej porze, dopasowując naukę do swojego harmonogramu obowiązków. Po zakończeniu nauki otrzymasz zaświadczenie o zdobytej przez Ciebie wiedzy.

Postaw na rozwój z profesjonalnymi kursami pedagogicznymi online z zaświadczeniem

W naszym ośrodku doskonalenia pedagogów stawiamy na wysoką jakość edukacji oraz praktyczne podejście do nauki. Dzięki naszym kursom i warsztatom pedagogicznym z zaświadczeniem dla nauczycieli każdy ma możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i doskonalenia się w swojej pracy. Postaw na naszą ofertę szkoleń online i zdobądź nowe umiejętności, które pomogą Ci rozwijać się w Twoim zawodzie.