Ocena efektywności – praktyczne wskazówki

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest istotnym elementem pracy specjalistów zajmujących się wsparciem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ma ona na celu ocenę skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz identyfikację obszarów, nad  którymi nadal należy pracować. 


Każdy nauczyciele, wychowawca grup wychowawczych i specjalista udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi ma obowiązek ocenić efektywność udzielonej pomocy i sformułować wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 


Przepisy nie określają jak często powinna być dokonywana taka ocena. Biorąc jednak pod uwagę, konieczność monitorowania postępów ucznia, organizowanie wsparcia i reagowanie na bieżące potrzeby ucznia, warto, by ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz sformułowane na jej podstawie wnioski do dalszej pracy
odbywały się dwa razy w roku:

 • po pierwszym półroczu
 • na koniec roku szkolnego. 

Przygotowując taką ocenę, należy wziąć pod uwagę:

 • rodzaj podejmowanych działań w odniesieniu do potrzeb dziecka,
 • skuteczność udzielanego wsparcia,
 • skuteczność określonych form i metod pracy. 

Analiza wyników i sformułowane wnioski do dalszej pracy z uczniem mogą dotyczyć: 

 • decyzji o zakończeniu udzielania pomocy w danej formie,
 • wskazania nowych form wsparcia,
 • modyfikacji IPET dla dziecka posiadającego orzeczenie, 
 • zastosowania nowych metod pracy z dzieckiem,
 • zasad współpracy nauczycieli i specjalistów. 

Wnioski 
Sformułowane wnioski powinny służyć poprawie jakości i skuteczności działań podejmowanych przez terapeutów. W trakcie dokonywania oceny efektywności należy zastanowić się, jakiego rodzaju dostosowań i wsparcia dziecko będzie potrzebowało w kolejnym roku edukacji. 


Dokumentacja zajęć organizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
Przepisy nakładają obowiązek wpisywania do dziennika innych zajęć w tym do dziennika zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z  uczniem. 
Brak jednak wskazań, jak często należy to robić. Naszym zdaniem zasadne jest, by taką ocenę wraz z wnioskami do dalszej pracy dokonać co najmniej 2 razy w roku. W odniesieniu do uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego takie działania powinny być przeprowadzane również co najmniej 2 razy w roku szkolnym w związku z obowiązkiem dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

Przykładowa ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Oceny efektywności zajęć rewalidacyjnych znajdziesz w materiałach dostępnych  na stronie

szkolenia.specjalni.pl

Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!! Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.

Polecamy naszą nowość

Polecamy komplet naszych materiałów. teczki i opracowania praz przykładowe wzory dokumentów, które ułatwią Państwu przygotowanie się do egzaminu lub rozmowy

Posiadamy teczki dla nauczycieli realizujących awans na starych, ale także 

nowych zasadach.

Materiały znajdują się TUTAJ

Szczególnie polecamy przykładowe pytania i przykłady problemów do rozwiązania w oparciu o przepisy prawa. 

POLECAMY TAKŻE SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

W ZAKRESIE AWANSU ZAWODOWEGO

Oferta szkoleń TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png