Jak rozmawiać z uczniami o niepełnosprawności i szczególnych potrzebach ich kolegów i koleżanek

O edukacji włączającej w ostatnim czasie mówimy coraz częściej i śmielej. To obszar, który jest nie tylko ważny, ale bardzo potrzebny. Niestety nadal nierozumiany i co najgorsze pomijany. 

Za chwilę rozpocznie się nowy rok szkolny, a do naszych klas dołączą uczniowie, którzy będą potrzebowali naszej szczególnej uwagi za względu na swoje niepełnosprawności, zaburzenia rozwoju, dysfunkcje, będący w kryzysie migracji, uchodźctwa, przewlekle chorzy,  ale także Ci, którzy mają szczególne uzdolniania. 

Niestety nadal nie jesteśmy przygotowani i gotowi na efektywną edukację włączającą. Brakuje odpowiedniej infrastruktury, sprzętu i  doposażonych we właściwy sprzęt i pomoce dydaktyczne szkół,  a ponadto wykwalifikowanej kadry i świadomości społecznej na temat potrzeb uczniów ze SPE, w tym uchodźców m.in. z Ukrainy.

Jaki jest cel edukacji włączającej?

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów.  Edukacja włączająca to systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe podejście do edukacji nastawione na dostosowanie wymagań edukacyjnych, warunków nauki i organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości każdego ucznia, jako pełnoprawnego uczestnika procesu kształcenia. 

Celem nowego modelu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – w tym z niepełnosprawnościami – jest wypracowanie i wprowadzenie w obrębie praktyki szkolnej zasad tworzenia warunków sprzyjających przygotowaniu tych uczniów do samodzielności w dorosłym życiu oraz rzeczywistemu włączaniu ich w życie społeczne. 

Zasady te oparte są na solidarności społecznej oraz na założeniach przyjętych w ratyfikowanych przez Polskę dokumentach promujących politykę rozwijania społeczeństwa włączającego – w szczególności w Konwencji o Prawach Dziecka oraz Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Pamiętajmy, że szkoła ma obowiązek zapewnić wszystkim uczniom:

 •  wszechstronne wsparcie w procesie kształcenia i wychowania, 
 • dostosowane do ich indywidualnych potrzeb – zarówno tych, które wynikają z barier i utrudnień w rozwoju oraz nauce, jak i tych, które powstają w związku z ujawnionymi stopniowo predyspozycjami i kreatywnością, 
 • ale również takich, które mają charakter zdolności i talentów wybitnych lub wyjątkowych i niepowtarzalnych.

Nie zapominajmy, że bardzo ważną rolę w procesie edukacji włączającej odgrywają pełnosprawni uczniowie, którym musimy zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju, ale także pomóc odnaleźć się w tych nowych i wcale nie łatwych warunkach. 

 • Naszym zdaniem- nauczycieli i rodziców jest przygotowanie tych uczniów na spotkanie i współdziałanie z rówieśnikami, którzy wymagają większej atencji, pomocy, zainteresowania, uwagi i uważności. 
 • Nie wszystkie dzieci są na to gotowe i potrafią od razu odnaleźć się w tej sytuacji, przecież są tylko dziećmi i mają do tego prawo. 
 • Niektóre z nich mają obawy przed nowym wyzwaniem, nie są pewne swoich kompetencji i tego, czy sobie poradzą, a inne bez problemu odnajdą się w nowej sytuacji. 
 • Bądźmy uważnymi obserwatorami tego procesu i w razie potrzeby reagujmy, nie oceniajmy, nie krytykujmy, bądźmy dla nich wsparciem. Włączanie to proces, wszyscy się tego uczymy!

Jak zatem rozmawiać z dziećmi i uczniami o zróżnicowanych potrzebach ich kolegów?

 • Zawsze mówmy prawdę, dostosowując narzędzia przekazu do wieku i możliwości poznawczych uczniów.
 • Niepełnosprawność traktujemy zawsze jako normalność.
 • Formułujmy  ogólne komunikaty, nikogo nie naznaczając, nie piętnując i nie wykluczając.
 • Nie wymagajmy od uczniów poświęceń, a raczej współtworzenia bezpiecznego, przyjaznego miejsca opartego na współpracy, empatii, wzajemnej pomocy,
 • Nie mówmy o problemach, nie straszmy, a raczej definiujmy wyzwania.
 • Nie oceniajmy ich wątpliwości, obaw czy wątpliwości.
 • Kluczem do zrozumienia i współtworzenia przyjaznej przestrzeni szkolnej jest zawsze EDUKACJA.
 • Pamiętajmy jednak, że edukacja włączająca to poszukiwanie różnych form wspierania – adekwatnych do potrzeb – nie zaś wyręczanie.
 • Skorzystajmy z narzędzi, materiałów, filmików, czy sprawdzonych opracowań, których w sieci nie brakuje. 
 • Pokażmy ciekawe broszury, ilustracje czy wizualizacje, które dyskretnie zobrazują problemy, ale też potrzeby ich kolegów. Czasami dzieci chcą dobrze, chcą pomóc, a przez swoją niewiedzę wprawiają w zakłopotanie. 
 • Sięgnijmy po ciekawe książki i opracowania i polećmy je uczniów.
 • Wykorzystujemy symulatory np. wad wzorku, aby przybliżyć dzieciom to z jakimi trudnościami borykają się ich koledzy i koleżanki.
 • Wykorzystajmy przykładowe testy, które pokazują jak widzą teksty dzieci z dysleksją.

Kilka propozycji do wykorzystania z uczniami.
1. Wykorzystajmy dostępne w sieci filmiki, animacje i prezentacje, które mogą przybliżyć i pozwolić naszym uczniom zrozumieć pewne zachowania, potrzeby, ale przede wszystkim indywidualne możliwości ich kolegów i koleżanek.
Tutaj znajdują się przykładowe filmiki dotyczące np. autyzmu

Książka ABC empatii znajduje się TUTAJ

Przykładowy test jak widzą dyslektycy

Teksty łatwe i proste do czytania i rozumienia znajdują się TUTAJ

Broszura Savoir-Vivre wobec osób z niepełnosprawnością pobierz TUTAJ

Wiele potrzebnych materiałów znajdziemy na stronie dostępna szkoła TUTAJ

Pięć opowiadań o wartościach, dezinformacji, wielokulturowości i dbaniu o dobrostan

pobierzesz TUTAJ

Zapraszam na szkolenia z edukacji włączającej i pracy w zróżnicowanej klasie

Szczegóły tutaj

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom i prośbom, opracowałyśmy przykładowy plan pracy nauczyciela współorganizującego, który oparłyśmy na zadaniach z rozporządzenia, proponując konkretne działania i aktywności. Plan jest do edycji i każdy może go dostosować do swoich potrzeb.

PLAN PRACY NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO ZNAJDZIESZ TUTAJ

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat pracy zespołu, tworzenia dokumentacji, dostosowań lub pomocy psychologiczno- pedagogicznej to skorzystać z naszych szkoleń.

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

My wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom, opracowałyśmy kompleksowe materiały, wspierające nauczycieli i specjalistów, którzy prowadzą wybrane zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Poniżej szczegóły tych opracowań.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Zawartość TECZKI:

– Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

– Propozycja ćwiczeń i zabaw

– Programy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

– Przykładowe wpisy do dziennika

– Oceny efektywności

– Narzędzia TIK w terapii

– Generatory kart pracy

Teczkę kupisz TUTAJ

ZAJĘCI A ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE EMOCJONALNO- SPOŁECZNE

☺️ Prowadzisz zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w ramach rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych?

☺️ Potrzebujesz wsparcia w zakresie planowania i prowadzenia tych zajęć?

☺️ Skorzystaj z naszej teczki. To kompleksowe wsparcie.

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wskazówki i wybrane aktywności.

3. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

Ilość stron: 54

E-book w formacie PDF

E-book zakupisz TUTAJ

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

Prowadzisz zajęcia w zakresie rozwijania umiejętności uczenia się?

Potrzebujesz wskazówek i wsparcia w organizacji tych zajęć?

Polecamy nasz e-obok.Dostępny TUTAJ

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Wybrane strategie uczenia się.

3. Propozycja ćwiczeń.

4. Program zajęć rozwijających umiejętność uczenia się.

5. Przykładowe wpisy do dziennika.

6. Ocena efektywności.

7. Przegląd wybranych metod aktywizujących.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Prowadzisz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu lub szkole?

Szukasz kompleksowego wsparcia?

Mamy dla Was teczkę z materiałami, przykładową dokumentacją, ćwiczeniami i kartami pracy!

ZAWARTOŚĆ TECZKI:

1. Organizacja zajęć rewalidacyjnych.

2. Programy zajęć rewalidacyjnych.

3. Przykładowe wpisy do dziennika zajęć rewalidacyjnych

4. Ocena efektywności zajęć rewalidacyjnych.

5. Propozycja ćwiczeń i zabaw.

6. Generatory do tworzenia kart pracy.

7. Karty pracy.

Ilość stron: 220

E-book w formacie PDF

E-book zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole podstawowej dostępny TUTAJ

#rewalidacja#zajęciarewalidacyjne

E-book zajęcia rewalidacyjne w szkole ponadpodstawowej dostępny TUTAJ


Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. IIZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ
Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

TECZKA NR 4

KUP TUTAJ I TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ

Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ