Jak pracować z uczniem z dysleksją?

O tym z jakimi trudnościami borykają się uczniowie z dysleksją, co jest przyczyną ich problemów z czytaniem i pisaniem oraz jak widzą litery przeczytacie TUTAJ. 

Najczęstsze trudności osób z dysleksją na poszczególnych przedmiotach:

• Trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, rozumieniu i przetwarzaniu informacji.

• Trudności w nauce języka polskiego i języków obcych: trudności w zapamiętywaniu i używaniu nowego słownictwa, powolność w uczeniu się rymów, piosenek i wierszy, niezrozumienie poleceń prostych i sekwencji poleceń, nieumiejętność literowania, sylabizowania, nieumiejętność przekładania dźwięku na symbol graficzny i odwrotnie, problemy gramatyczne (słowotwórstwo, składnia, szyk wyrazów w zdaniu), „zjadanie” liter, niekończenie słów i zdań, nierozróżnianie słów, problemy z rozumieniem tekstu czytanego i wypowiedzi ustnej, problemy z rozumieniem tekstu słyszanego, trudności w organizacji wypowiedzi ustnej i pisemnej, trudności z wymową, wolne tempo pisania i czytania, trudności z przetwarzaniem tekstu, błędy ortograficzne i gramatyczne.

• Matematykatrudności z opanowaniem tabliczki mnożenia, trudności z nazywaniem i pisaniem cyfr, liczb, błędny w słownym zapisie liczb, mylenie liczb, opuszczanie i mylenie cyfr przy zapisywaniu i przenoszeniu, brak zdolności czytania symboli matematycznych, kłopoty z porównywaniem figur geometrycznych i ich cech: położenia, proporcji, wielkości, odległości, wysokości, zaburzone widzenie przestrzenne, trudności z analizą wykresów, tabel, danych, trudności z kreśleniem i konstruowanie figur, błędne określanie stron i kierunków. 

• Geografia : zaburzona orientacja na mapie, w przestrzeni, trudności w rozumieniu poleceń, nowych słów, definicji i wykresów. 

• Chemia: trudności z zapamiętaniem symboli, z poprawnym zapisem nazw pierwiastków, trudności z zapisywaniem i przetwarzaniem wzorów chemicznych, trudności z rozumieniem poleceń i abstrakcyjnych sformułowań. 

Historia: uczniowie mają trudności z chronologią wydarzeń, zapamiętywaniem i zapisywaniem dat, z myśleniem przyczynowo- skutkowym. 

Biologia: trudności ze złożonym, abstrakcyjnym, trudnym nazewnictwem. Ograniczone możliwości w zakresie samodzielnego wykonywania praktycznych aktywności na podstawie instrukcji lub opisu. 

Wychowanie Fizyczne: (np. wolne tempo wykonywania czynności manualnych, nieudolność w grach zręcznościowych, zaburzona sfera motoryki dużej i małej. Trudności w rzucaniu, chwytaniu, koordynacji wzrokowo- ruchowej. 

Plastyka/ technika :  bardzo często tworzą prymitywny, niedokończony rysunek, widoczne  grube, mocne i niepewne linie. Rysunki mało precyzyjne, dosokładne, zawierają mało szczegółów. Potrzebują szczegółowych instrukcji werbalnych, wizualnych i stałej podpowiedzi. 

Jak zatem możemy pomóc nadzym uczniom z dysleksją rozwojową? Jak sprawić by nauka stała się przygodą i dawała poczucie sukcesu i sprawstwa, a nie była powodem bólu brzucha, obniżonego nastroju czy wyuczonej bezradności?

Dzieci z dysleksją rozwojową powinny mieć takie szanse edukacyjne jak ich koledzy  i koleżanki. Działania, które w związku z tym podejmiemy, mają :

– wzmocnić poczucie własnej wartości, 

– pomóc zniwelować dysfunkcje utrudniające uczenie się, 

– rozpoznać mocne strony ucznia, które pomogą skompensować niżej funkcjonujące obszary, 

–  zapobiec zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej,

–  ułatwić realizację celów edukacyjnych. 

W związku z tym każde dziecko z dysleksją rozwojową musi mieć zapewnione dostosowanie wymagań edukacyjnych na każdym przedmiocie w zakresie stosowanych metod, form pracy, środków dydaktycznych, pomocy, sprzętu edukacyjnego, z którego korzysta, ale także w obszarze sprawdzanie wiedzy i umięjętności ucznia i w zakresie organizacji procesu nauczania, w tym przestrzeni szkolnej.

Więcej o dostosowaniach wymagań edukacyjnych przeczytacie TUTAJ

Jakie dostosowywać wymagania edukacyjne w pracy z uczniami z dysleksją rozwojową, jakie stosować zasady pracy, metody, kryteria oceniania i jakich narzędzi używać?

– angażuj wszystkie zmysły ucznia, stosuj metodę polisensorycznego poznawania świata i uczenia się,

– bazuj na praktycznym działaniu,

– nowe treści wspomagaj wizualizacją, obrazami, modelami,

– pozwalaj pracować na konkretach,

– daj możliwość korzystania na lekcji ze słownika ortograficznego,

– wykorzystuj fiszki wyrazowe i liczbowe w procesie zapamiętywania obrazu liczby, litery, wyrazu,

– wybierz odpowiednią czcionkę do przygotowywania notatek, tekstów źródłowych, testów itd,

– oceniaj za wiedzę i treści merytoryczne na sprawdzianach i kartkówkach, a nie za błędy ortograficzne czy gramatyczne,

– oprócz pomocy tekstowych stosuj pomoce wizualne i werbalne, 

– nie odpytuj wyrywkowo bez uprzedzenia,

– daj więcej czasu na przygotowanie odpowiedzi, 

– pozwól na poznawanie lektur poprzez audiobooki,

– wdrażaj do rysowania notatek graficznych,

– wykorzystuj mapy myśli,

– podkreślaj ważne treści, hasła do zapamiętania flamastrami, 

– dziel zadania na etapy,

– pozwalaj na stosowanie wklejek na z ważnymi informacjami zamiast pisania długich notatek, 

– stosuj plany aktywności, instrukcje i organizery, 

– ćwicz pisanie na bazie szablonów, 

– przygotuj teksty z lukami,

– ćwicz czytanie i nazywanie liczb wspak, niech uczeń tworzy węże liczbowe, piramidy liczbowe itd.

– pozwalaj na korzystanie z liczydła i kalkulatora w skrajnych przypadkach,

– sprawdzaj przyrost wiedzy za pomocą wypowiedzi ustnych, praktycznego działania, testów jednokrotnego wyboru, zadań z lukami, 

– daj więcej czasu na odpowiedź, 

– pozwalaj na etykiety z wyrazami z trudnościami ortograficznymi, z których uczeń może skorzystać, 

– doceniaj wkład pracy,

– oceniaj za tok myślenia, a nie za sam wynik zadania,

– stosuj zabawy z rymami,

– wykorzystuj wyliczanki i zabawy z liczbami,

– należy stosować krótkie, konkretne polecenia i dać uczniowi czas na

ich przetworzenie, ewentualnie sprawdzić zrozumienie,

– uczeń z dysleksją powinien używać ścieralnego długopisu, aby mógł poprawiać błędy,

– nie należy prosić o głośne czytanie, podchodzenie do tablicy, literowanie słów,

– nie należy oceniać pisowni, charakteru pisma,

– w niektórych tylko przypadkach sprawdzi się wydłużanie czasu na wykonanie zadania( większość uczniów krótko skupia uwagę na zadaniu, szybko się męczy, stąd to dostosowanie może się nie sprawdzić),

– wzmacniaj, nagradzaj, chwal nawet za małe postępy.

Uzupełnieniem podstawowych aktywności i działań będą z pewnością:

– Ćwiczenia usprawniające analizator wzrokowy.

– Ćwiczenia usprawniające analizator słuchowy.

– Ćwiczenia redukujące zaburzenia lateralizacji i orientacji w przestrzeni.

– Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i zdolności grafomotorycznych.

– Ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem

.- Ćwiczenia ortograficzne.
Pomoce będą z pewnością:

– karty do gry

– karty dobble

– fiszki

 – gry planszowe

– plansze spinnerowe

– kostki opowieści

– sygnalizatory

– generatory karty pracy
Ale o tym jak je wykorzystać przeczytacie w następnym poście!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


 Jeśli szukacie Państwo profesjonalnych szkoleń z zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych to serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty naszego akredytowanego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w zakresie szkoleń  Rad Pedagogicznych.

Polecamy także nasze karty pracy, które możesz zakupić TUTAJ

🟥 Ale to nie wszystko, mamy dla Was coś specjalnego!!!
Fachowo przygotowane materiały i dokumentację dla każdego nauczyciela na ścieżce rozwoju zawodowego.
Już dzisiaj możesz nabyć taką teczkę!!!
TECZKA 1: AWANS ZAWODOWY NA STARCYH ZASADACH.
TECZKA 2: AWANS ZAWODOWY NA NOWYCH ZASADACH.

Opracowałyśmy pakiet 24 kart pracy do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą oraz podczas zajęć rewalidacyjnych i w ramach zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne.


SPARAWOZDANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO
TECZKA NR 4
KUP TUTAJ I TUTAJSzkolenia Rad Pedagogicznych TUTAJ

Oferta materiałów dydaktycznych, kart pracy oraz webinarów

 i szkoleń TUTAJ

Zawartość teczki nr 1- awans na starych zasadach.

1. Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

2. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

4. Generatory- jak wykorzystać na scieżce awansu zawodowego.

5. Wykorzystanie TIK w trakcie awansu.

6. Metody aktywizujące- opis i dobre praktyki.

7. Prezentacja wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

8. Prezentacja dorobku zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego- dobre praktyki.

9. Szablony gotowych prezentacji.

10. Opiekun stażu i jego zadania.

11. Przykładowy opis i analiza wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego.

12. Przykładowe pytania, które mogą paść w czasie komisji.

13. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problemy.

14. Podsumowanie awansu- komisje i dokumentacja.

15. Przykładowa opinia o odbywającym staż na stopień nauczyciela mianowanego.

16. Karta obserwacji dla opiekuna i innych nauczycieli, zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż.

17. Plan i arkusz współpracy opiekuna i nauczyciela w awansie.Przykładowe aktywności.

18. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego.

19. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

1. Przepisy- najważniejsze informacje. ABC awansu zawodowego.

2. Kalendarz aktywności dla nauczyciela dyplomowanego w okresie przepracowania, który pomoże zaplanować realizację wymagań.

3. Kalendarz aktywności w okresie przygotowania do zawodu dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego na nowych zasadach.

4. Monitorowanie przebiegu rozwoju zawodowego i realizacji wymagań egzaminacyjnych na nowych zasadach.

5. Wykorzystywanie generatorów do tworzenia zindywidualizowanych i dostosowanych materiałów edukacyjnych.

6. Wykorzystywanie TIK na ścieżce awansu zawodowego.

7. Wykorzystywanie metod aktywizujących ucznia- opisy, przykłady i dobre praktyki.

8. Prezentacja dorobku na dyplomowanego po nowemu. Dobre rady i przykładowe prezentacje.

9. Mentor i jego zadania.

10. Ewaluacja pracy nauczyciela- narzędzi TIK.

11. Przykładowe pytania na egzamin.

12. Przykładowe zadanie do rozwiązania- problem na egzamin.

13. Podsumowanie awansu po nowemu- komisje, egzamin i dokumentacja.

14. Przykładowa opinia mentora na temat nauczyciela przygotowującego się do zawodu.

15. Karta monitoringu i planowania współpracy mentora z nauczycielem.

16. Doskonalenie zawodowe: Niezbędnik informacyjny nauczyciela na ścieżce awansu.

17. Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego na nowych zasadach.

18. Opis wybranego wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego- 4 strony.

OPIS TECZEK I ZAPISY TUTAJ: https://szkolenia.specjalni.pl/webinary/

Zapraszamy też na nową stronę poświęconą awansowi zawodowemu nauczycieli:

https://www.facebook.com/Awans-zawodowy-nauczyciel-na-%C5%9Bcie%C5%BCce-rozwoju-118770911142667

Pakiet kart zamówisz TUTAJ

Jeśli chcesz pozyskać więcej informacji na temat przykładowych ćwiczeń, zadań,

 zabaw i gier podczas zajęć rewalidacyjnych, ale także w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej i jak konstruować karty pracy zakup naszą 

teczkę cz. II

ZAWARTOŚĆ TECZKI ponad 200 stron. Plik PDF i linki do zewnętrznych ćwiczeń.

✅Rozdział 1 Rewalidacja. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 2 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Propozycja ćwiczeń i dobre praktyki.

✅Rozdział 3  Generatory do konstruowania spersonalizowanych ćwiczeń i kart pracy.

✅Rozdział 4 Karty pracy- ponad 130 kart.

TECZKĘ  CZ. II ZAKUPISZ TUTAJ I TUTAJ

Wystawiamy faktury, również z odroczonym terminem płatności dla przedszkoli i dla szkół!

W swojej ofercie posiadamy także teczkę cz.I

TECZKA ZAWIERA:

🟩 plan pracy (kalendarz) pedagoga specjalnego,

🟩 sposoby diagnozowania potrzeb i możliwości uczniów,

🟩 IPET i WOPFU – szablony i przykładowe uzupełnione dokumenty,

🟩 dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

🟩organizację zajęć rewalidacyjnych wraz z dokumentacją m.in. przykładowymi programami zajęć rewalidacyjnych, 

🟩 arkusz ewaluacji podejmowanych działań w ramach IPET i WOPFU,

🟩 przykłady dostosowań na różnych przedmiotach,

🟩 opis przykładowych metod pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

TECZKĘ NR 1 KUPISZ TUTAJ

Teczkę nr 3 kupisz TUTAJ