Egzamin pedagoga specjalnego- przykładowe pytania i problemy

Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego jest kluczowym krokiem w rozwoju kariery nauczyciela i specjalisty w Polsce. Proces ten składa się z kilku etapów, które mają na celu ocenić kwalifikacje, umiejętności oraz osiągnięcia zawodowe nauczyciela. Oto główne etapy egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego:

1. Przygotowanie dokumentacji

1.1. Wniosek

Nauczyciel składa wniosek o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole (np. do Urzędu Gminy, Urzędy Miasta, Powiatu…).

1.2. Dokumenty

Do wniosku należy dołączyć dokumenty takie jak:

Akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Zaświadczenie o zatrudnieniu.

Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

Potwierdzoną kopię sprawozdania.

Kopię oceny dorobku zawodowego.

Wszystkie kopie muszą być podpisane i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Egzamin przed komisją egzaminacyjną

1.1. Skład komisji

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: 

przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,

przedstawiciel organu sprawującego nadzór, 

dyrektor szkoły, 

2 ekspertów z listy ekspertów MEN, 

na prośbę nauczyciela przedstawiciel związków zawodowych.

2.2. Przebieg egzaminu

Egzamin składa się z następujących części: 

prezentacji dorobku zawodowego

rozwiązanie problemu w oparciu o przepisy prawa

wykonanie zadania z użyciem narzędzi multimedialnych

odpowiedzi na pytania członków komisji

2.3. Prezentacja dorobku zawodowego

Nauczyciel przedstawia swoje osiągnięcia i działania podejmowane w okresie stażu. Prezentacja może obejmować różnorodne formy, takie jak prezentacje multimedialne, portfolio czy prezentacja ustna.

Podczas prezentacji dorobku nauczyciel odnosi się do realizacji 8 wymagań.

2.4 Rozwiązanie problemu.

Komisja zadaje nauczycielowi hipotetyczny problem, który może mieć miejsce podczas wykonywanej pracy w przedszkolu lub szkole. 

Nauczyciel prezentuje sposób jego rozwiązania, przy tym wskazując przepis, podstawę prawną, na której oparł swoją wypowiedź.

2.5 Wykonanie zadania z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych.

Nauczyciel wykonuje zadanie zaproponowane przez komisję. Posługuje się przy tym dostępnym podczas komisji sprzętem. 

2.6 Odpowiedzi na pytania członków komisji.

Nauczyciel odpowiada na pytania, które kolejno mogą zadawać członkowie komisji lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego. Wcześniej, po otrzymaniu od członków komisji, zapisuje je w protokole.

Po odpowiedzi na pytania, opuszcza komisję.

Polecamy nasze opracowanie dotyczące przykładowych pytań i problemów wraz z odpowiedziami dla pedagogów specjalnych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, ale także na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Link do opracowań TUTAJ

Przykładowe pytania:

 1. W jaki sposób planuje Pani/Pan i współpracuje z rodzicami ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego?
 2. Za pomocą jakich narzędzi pedagog specjalny ewaluuje swoją pracę?
 3. Za pomocą jakich narzędzi pedagog specjalny diagnozuje uczniów w zróżnicowanej? 
 4. Czym kieruje się Pan/Pani wybierając formy doskonalenia zawodowego?
 5. W jaki sposób diagnozuje Pan/Pani efekty swojej pracy, proszę podać narzędzia?
 6. W jaki sposób pedagog specjalny  integruje uczniów ze SPE z pozostałymi w klasie i szkole?
 7. Co udało się Pani/ Panu zmienić w swojej pracy, dzięki czemu podniosła sięefektywność pracy pedagoga specjalnego?
 8. W jaki sposób zdaniem Pana/ Pani nauczyciele mogę i powinni  indywidualizować pracę ze swoimi uczniów?
 9. W jaki sposób pedagog specjalny może  wspierać rozwój uczniów z trudnościami w nauce?

3. Decyzja komisji egzaminacyjnej, ocena i przyznanie punktacji.

3.1 Punktacja.

Członkowie komisji przyznają punktację, od 0-10 pkt. Po odrzuceniu skrajnych, najniższej i najwyżej, oblicza się średnią. Aby nauczyciel zdał egzamin musi otrzymać średnią co najmniej 7 pkt. 

3.2. Decyzja komisji.

Komisja wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 

Decyzja 

jest przekazywana nauczycielowi po zaproszeniu go ponownie do sali, w której odbywał się egzamin, następnie na piśmie w formie zaświadczenia.

W przypadku pozytywnej decyzji nauczyciel otrzymuje w wyznaczonym terminie akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jest to formalny dokument potwierdzający awans zawodowy.

Polecamy także nasze kompleksowe teczki

Polecamy naszą nowość

Pomocne materiały w pracy z uczniami ze SPE

Jeżeli prowadzisz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
54a8cf53833f7343cafccc9d681fbc99.jpeg30a069c4ea443f35c0a1ed46498b446b.jpegaacb0ed5b7c6a5b493f97be016b2ebdd.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Jeżeli prowadzisz zajęcia rewalidacyjne skorzystaj z kompleksowego wsparcia w postaci: 

 • programu zajęć, 
 • przykładowych wpisów do dziennika,
 • przykładowych ćwiczeń,
 • oceny efektywności,
 • gotowych zadań.
b2e97ad812bdb20d4b6e924eaf4eca59.png672ee895929d1ae91aa21ed4b690b935.png68194680ab63536fd816b3c6ce45c92a.jpeg
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

W ofercie mamy również teczki pedagoga specjalnego, zawierające niezbędną dokumentację do edycji oraz wskazówki, materiały i porady.

c81ffddbd8343a4391ac6047d02ffed2.png48d3dbd58a131e6b88e5cbb866ad0b44.jpeg03c3ca268ae401f2cc23766434c04eaf.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ
a474919f333e8a1867e2e44498b32080.png60eb7b8a402ab79f899e5db12e40db39.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Dla nauczycieli współorganizujących kształcenie niezbędna dokumentację wraz z materiałami do pracy zawiera TECZKA NAUCZYCIELA WSPÓŁORGANIZUJĄCE.

43d53d338be2ec098137b7dcd4280d29.png9a6daec3ca725f5af3bfb98466671081.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

Od wielu lat jesteśmy ekspertkami do spraw awansu zawodowego, swoją praktyczną wiedzę wykorzystałyśmy w publikacjach będących kompleksowym wsparciem dla nauczycieli na ścieżce awansu zawodowego.  Zawierają one niezbędne informacje wraz z dokumentacją do edycji.

a28ebd9dee6252d9fa399cdc1e318dbd.png8b3b3127deed8a4fa84637d1a4afda9d.png
Szczegóły TUTAJSzczegóły TUTAJ

OFERTA SZKOLEŃ RAD PEDAGOGICZNYCH ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ