EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA- MIESIĘCZNY KURS DLA NAUCZYCIELI I RAD PEDAGOGICZNYCH

 

Organizatorem jest akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli:  Niepubliczny Ośrodek

Doskonalenia Nauczycieli Zyta Czechowska specjalni.pl


ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE TUTAJ


W SPRAWIE RADY PEDAGOGICZNEJ ZADZWOŃ!!!!


Prowadzące szkolenie: Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska specjalni.pl

Szkolenie dla nauczycieli wszystkich typów szkół.

Termin: listopad

I moduł: 3 listopada

II moduł: 10 listopada

III moduł: 17 listopada

IV moduł: 24 listopada

Szkolenia dla nauczycieli indywidualnych: 300 zł

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej: 1800 zł za jeden moduł.

Obszary tematyczne: Szkolenia prowadzone będą w 4 obszarach- modułach tematycznych dla .

Czas trwania: Każdy moduł trwa 8h dydaktycznych. 4 h szkolenie online plus 4 h w formie pracy

indywidualnej z samouczkiem i udostępnionymi materiałami.

Odbiorcy: Beneficjentem szkolenia są nauczyciele szkoły ogólnodostępnej, w której uczą się

uczniowie ze SPE. 

Podczas szkoleń wykorzystywane będą bezpłatne narzędzia, platformy, aplikacje i programy

webowe.

Kursanci oprócz udziału w szkoleniu online otrzymają materiały szkoleniowe.

Korzystać będziemy z otwartych zasobów edukacyjnych, w tym z :

 • blogów

 • stron internetowych

 • publikacji

 • platform edukacyjnych

 • dostępnych wypracowań i bazy dobrych praktyk 

Prowadzące bazować będą na materiałach własnych, opracowanych przez siebie

publikacjach, scenariuszach zajęć, materiałach edukacyjnych oraz na materiale publikowany

na blogu www.specjalni.pl, którego są autorkami.

Materiały szkoleniowe przygotowane zostaną w formie elektronicznej i udostępnione

za pomocą

wirtualnych narzędzi takich jak padlet, wakelet i inne. 

Środki dydaktyczne i sprzęt użyty podczas szkoleń.

 • clickmeeting 

 • laptop

 • tablety

 • dostęp do sieci wi-fi

Przewidywane efekty po ukończeniu szkoleń. 

Uczestnicy po szkoleniu:

– znają podstawowe terminy i akty prawne związane z edukacją uczniów niepełnosprawnych,

– rozpoznają możliwości uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

i odpowiednio modyfikują procesy edukacyjne w klasie,

-konstruują odpowiadające potrzebom uczniów IPETy i WOPFu,

– wykorzystują wiedzę do realizacji idei edukacji włączającej,

– stosują w edukacji i terapii uczniów ze SPE nowoczesne technologie i konstruują przy

ich użyciu   zindywidualizowane materiały edukacyjne,

– współpracują ze specjalistami i rodzicami w celu efektywności podejmowanych

oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych. 


Cel główny:  

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli oraz specjalistów z zakresu racjonalnego

wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie

z jego potencjałem rozwojowym (z niepełnosprawnością, z całościowymi zaburzeniami rozwoju,

z trudnościami w uczeniu się, z zaburzeniami emocjonalnymi i niedostosowanych

społecznie, zagrożonych niedostosowaniem, wybitnie zdolnych) w szkolnictwie

ogólnodostępnym i integracyjnym.

Cele szczegółowe:

– nauczyciele i specjaliści potrafią organizować przyjazne, dostosowane warunki do edukacji

i terapii uczniów ze SPE,

– nauczyciele oraz specjaliści, we współpracy z rodzicami konstruują zgodne z potrzebami

ucznia Indywidualne Programy Edukacyjno Terapeutyczne oraz Wielospecjalistyczną

Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia,

–  nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają i rozwiązują problemy edukacyjno-terapeutyczne

uczniów,

– nauczyciele posiadają kompetencje w zakresie ewaluacji własnej pracy i udzielanej

uczniom ze SPE 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz analizują zakres i sposoby zaplanowanych

dostosowań, znają narzędzia TIK do ewaluacji własnej pracy,

– nauczyciele i specjaliści posiadają kompetencje w zakresie stosowania metod i form pracy

dostosowanych do potrzeb uczniów. 

– uczestnicy szkolenia poznają narzędzia TIK, które wspomagają i uatrakcyjniają proces

edukacyjno- terapeutyczny. Stosują TIK do konstruowania interaktywnych treści i

zindywidualizowanych

materiałów edukacyjnych, w tym kart pracy i gier. 


Szkolenie 1:  Skuteczne udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

i organizacja warunków nauczania.  8h (webinar + samouczki, szablony dokumentów)

 1. Zapoznanie się z grupą, rundka integracyjna „Pajęcza sieć”.

 2. Uczniowie ze SPE- klasyfikacja, możliwości, potrzeby.

 3. Idea i filozofia edukacji włączającej. 

 4. Edukacja integracyjna a włączająca – podobieństwa i różnice.

 5. Organizacja przestrzeni klasowej i szkolnej wspomagająca edukację włączającą.

 6. Tworzenie pozytywnego klimatu w szkole na rzecz uczniów ze SPE.

 7. Rola wychowawcy w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb uczniów.

 8. Rola i zadania nauczyciela współorganizującego proces edukacyjny. 

 9. Sposoby na tworzenie sieci współpracy nauczycieli i specjalistów pracujących z

 10. uczniami ze SPE.

 11. Formy udzielania  uczniom, nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 12. Konstrupwanie IPETu i WOPFu.

 13. Zajęcia rewalidacyjne- organizacja zajęć z wykorzystaniem narzędzi TIK.

 14. Pomoc psychologicno-pedagogiczna z wykorzytsaniem narzędzi TIK.


Szkolenie 2:  Metodyka pracy z uczniami wymagającymi specjalnego wsparcia w edukacji

włączającej. 8h (webinar + prezentacja)

 1. Przegląd metod najczęściej stosowanych w pracy z uczniami ze SPE. 

 • metoda Ośrodków Pracy

 • Metoda behawioralna

 • Trening Umiejętności Społecznych

 • Metod stacji zadaniowych

 • Metoda Praktycznego Działania

 • Metoda Sketchnotingu.

 1. Metoda TIK- narzędzia pozwalające na konstruowanie dostosowanych interaktywnych ćwiczeń.

 • platformy w gotowymi materiałami

 • platformy pozwalające na tworzenie interaktywnych ćwiczeń, zadań i materiałów

 • edukacyjnych

 • edukacyjne, wirtualne quizy, testy i sprawdziany.

 • geniallne zadania

 1. Sposoby na samodzielne uczenie się i organizację własnej pracy.

 • kursy online

 • odwrócona lekcja

 • sketchnoting

 • mapy myśli

 1. Wykorzystanie gier, gadżetów edukacyjnych i zabawek w edukacji włączającej. (spinnery,

 2. gry

 3. planszowe, klocki, maty edukacyjne, roboty i inne).

Spotkanie 3: Wygeneruj sobie kartę pracy i zadanie, czyli  dostosowanie metod

wspierania rozwoju i nauczania do możliwości oraz potrzeb dziecka. 8h 

(webinar + samouczki, prezentacja)

 1. Na czym polega indywidualizacja pracy z uczniami ze SPE.

 2. Różnice między indywidualizacją a dostosowaniem.

 3. Narzędzia TIK wspomagające indywidualizację pracy z uczniami wymagającymi specjalnego

 4. wsparcia.

 5. Darmowe, webowe generatory do konstruowania zindywidualizowanych, dostosowanych do

 6. potencjału ucznia kart pracy, ćwiczeń i gier. 

 7. Przygotowanie wizualizacji ułatwiających uczniowi przyswojenie i zapamiętanie materiału w

 8. zróżnicowanej klasie.  


Spotkanie 4: Współpraca z rodziną dziecka oraz współpraca interdyscyplinarna – praktyczne

wskazówki. (webinar + prezentacja, wakelet)

 1. Rodzic- ekspert w zakresie funkcjonowania i określania potrzeb ucznia.

 2. Sposoby wsparcia rodziców.

 3. Sposoby na gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych.

 4. Współpraca przy konstruowaniu dokumentacji ucznia.

 5. TIKowy niezbędnik rodzica, czyli jakie narzędzia powinien znać rodzic, by móc

 6. towarzyszyć

 7. uczniowi w cyfrowym świecie. 

Zakończenie:

Na zakończenie szkoleń nauczycielom udostępniona zostanie ankieta ewaluacyjna, dzięki którym

prowadzące, ale także organizatorzy szkolenia otrzymają informację zwrotną na temat przydatności

poruszanej tematyki i omawianych narzędzi. 

Każdy uczestnik cyklu szkoleń otrzyma  certyfikat ukończenia szkolenia akredytowanego

ośrodka doskonalenia nauczycieli.