AKREDYTACJA

Miło nam poinformować, że ośrodek decyzją Kuratora Oświaty otrzymał wstępną akredytację nowo utworzonej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Tym samym Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Zyta Czechowska specjalni.pl” prowadzi akredytowane szkolenia.

Istota akredytacji i wstępnej akredytacji

Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest przyznawana w drodze decyzji kuratora oświaty na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonych wymagań.

Wstępna akredytacja jest przyznawana nowo tworzonej placówce, która przedstawi statut zgodny z przepisami prawa, zatrudnia wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia placówki doskonalenia. Kurator oświaty dokonuje oceny działalności placówki posiadającej wstępną akredytację w okresie 2 lat od jej utworzenia. (art. 185 ustawy Prawo oświatowe).

Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji

O przyznanie akredytacji Podlaskiego Kuratora Oświaty mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli.

WPIS DO EWIDENCJI NODNnr DE-III.5471.9.2020